Angående dialog med Hushållsporslinsfabriken, HPF i Gustavsberg

Publicerad

Mall för nyhetsbild

HPF i Gustavsberg AB hyr sedan 2008 lokal av Värmdö kommun. Då företaget slutade betala hyra 2017 uppgår nuvarande hyresskuld till 6 306 853 kronor. Nyligen framkom även att all verksamhet och personal är överflyttad till ett annat bolag. Hyresrätten anses förverkad och Värmdö kommun befinner sig i en rättslig process.

Värmdö kommun är mån om att den tradition av porslinstillverkning som på många sätt är förknippad med Gustavsberg består och har under en lång tid sökt lösningar och ett flertal alternativ har prövats i dialog med HPF.

- Vår grundintention har varit att verksamheten ska kunna fortgå då vi ser ett stort värde att någon form av tillverkning av porslin med anor från 1800-talet kan ske även i fortsättningen. Oavsett vad jag känner för fabriken så måste jag dock förhålla mig till det som är lagligt, affärsmässigt rimligt och finansiellt försvarbart för Värmdö, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förändrad bolagsstruktur

Vid nyligen genomförda samtal framkommer det att HPF i Gustavsberg AB inte längre är ett aktivt bolag samt att verksamhet och personal är flyttat till ett annat bolag; Framtidens Porslin AB. Flytten av verksamhet till bolaget har skett utan kommunens kännedom och eftersom Framtidens Porslin AB inte har något hyresavtal med Värmdö kommun vistas de därmed olovligen i kommunens lokaler.

Ägarna och ledning till Framtidens Porslin AB har inkommit med förslag om att på egen hand renovera den del av lokalen de nyttjar för att sedan dra av kostnaden mot hyresskulden. Det är dock ett förslag som Värmdö kommun har tackat nej till, då det dels finns ett lagligt hinder då underhållsåtgärder behöver upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och dels på grund av att fastigheten befinner sig i en försäljningsprocess och förväntas totalrenoveras av den framtida ägaren.

Kan komma att avhysas

Då hyran inte betalts sedan 2017 och HPF i Gustavsberg AB olovligen hyrt ut lokalen i andrahand till Framtidens Porslin AB anses hyresrätten förverkad och bolaget kan komma att avhysas. En avhysning av HPF i Gustavsberg AB innebär att Framtidens Porslin AB inte har någon rätt att sitta kvar i lokalen.

Jag har full respekt för den tradition av porslinstillverkning som finns i Gustavsberg och ser att vi som kommun ska värna om traditionen. Dock kan det inte och får inte ske på bekostnad av att kommunens opartiskhet som fastighetsägare kan ifrågasättas, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Överenskommelse är målet

Kan en överenskommelse nås, och en reglering av skulden ske, kan ett nytt hyresavtal tecknas med Framtidens Porslin AB.

Denna process sker avskilt från försäljning av fastighet Gustavsberg 1:468.