Arbete för bättre trafikmiljö inom handelsområde Mölnvik intensifieras

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För att förbättra framkomlighet och trafikmiljö inom handelsområde Mölnvik har Värmdö kommun genomfört undersökningar bland besökare och trafikstudier. Därefter en serie dialogworkshops tillsammans med handlare och fastighetsägare för att undersöka vilka åtgärder som fastighetsägarna skulle kunna utföras inom Mölnviks handelsområde. Vid ett möte presenterades slutsatser och det fanns en samsyn om att nu krävs konkreta åtgärder.

Många olika studier har gjorts genom åren men nu är det dags att vi gemensamt går från ord till handling för att förbättra framkomligheten i Mölnvik. Det är viktigt för hela kommunen. Jag är glad över att vi tillsammans med näringslivsföreträdarna verkar ha en samsyn kring det säger, Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S) och kommundirektören Cecilia Lejon hade efter presentationen av det arbete som pågått under det senaste året en dialog med näringslivsföreträdare och andra samhällsaktörer i området för att förankra ett vidare arbete som nu inriktas på att komma till skott med konkreta förbättringar.

Nu ska ett arbete ske med fokus på att ta fram konkreta åtgärder att enas kring. Handelsplatsen är en knutpunkt för många Värmdöbor. Glädjande att så många ser området som trevligt och mysigt, det gör ju att fastighetsägare/butiker kan växa och att fler handlare vill etablera sig på området. Det är bra för Värmdö och näringslivet, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Handelsområde Mölnvik ses övergripande som positiv av de som deltagit i undersökningen, både av besökare och fastighetsägare/butiker. Det är trevligt och mysigt, samt har ett bra utbud av butiker. Det finns dock förbättringsåtgärder, besökare vill att flaskhalsar hanteras samt att trafikflödet förbättras. Trafikmätningen visar att det är en betydande andel som kör mellan norra och södra området som påverkar trafiksituationen negativt. Fotgängare önskar en förbättring att förflytta sig inom området.