Digital dialog för arbetet med nya översiktsplanen

Publicerad

Siluetter av mötesdeltagare i olika färger och pratbubblor.

Nu uppdateras Värmdö kommuns översiktsplan. Projektledare Julia Karlsson och Karolina Eriksson berättar om hur arbetet kring uppdateringen går till.

Vi bjuder in till digital dialog för arbetet med att uppdatera översiktsplanen!

Julia Karlsson och Karolina Eriksson jobbar på samhällsbyggnadskontoret och är båda projektledare för arbetet med att uppdatera Värmdö kommuns översiktsplan. Nu berättar dem om vad en översiktsplan är och hur arbetet kring uppdateringen går till.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar även hur nationella, regionala och lokala intressen samordnats.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan vägledande för utvecklingen av kommunen.

Hur ser Värmdö kommuns översiktsplan ut, vad skiljer den från andra kommuners översiktsplan?

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan så själva översiktsplanen i sig skiljer sig inte så mycket från andra. Däremot har Värmdö platsspecifika utmaningar och möjligheter.

Värmdö kommun är en skärgårdskommun med besökare men också många fastboende, gällande infrastrukturen har Värmdö en utmaning kring att det bara finns en koppling till resten av regionen vilket gör vägnätet sårbart. I och med att allt fler fritidshus i kommunen bebos permanent behöver även utvecklingen av infrastrukturen hänga med i kommunens mer perifera områden gällande både vägar och VA. Det finns även ett bebyggelsetryck i och med att kommunen är en del av Stockholmsregionen samtidigt som det är av betydelse att behålla skärgårdskänslan och den värdefulla naturen som finns här ute.

Varför behöver kommunens översiktsplan uppdateras?

Det har sedan den förra översiktsplanen togs fram tillkommit nya lagstiftningar gällande exempelvis klimatanpassning, nya regionala styrdokument så som RUFS2050 och även en del kommunala styrdokument så som Klimat- och energiplan samt en ny prioritering av förändringsområdena i kommunen. Detta gör att delar i den befintliga översiktsplanen inte längre är aktuell, utan behövs uppdateras.

Om man har förslag och idéer på hur kommunen kan utvecklas – finns det möjlighet att påverka?

Ja, det finns möjlighet att påverka.

Vi som arbetar med översiktsplanen vill självklart veta vad folk tycker och vad de själva anser är viktigt eller en utmaning för kommunen. Värmdö är en stor kommun med väldigt många kunniga och engagerade invånare. Det bästa är om synpunkterna inkommer så tidigt som möjligt så att det går att ta höjd för dem redan från början. Sedan är det svår att i nuläget säga vilka av dessa synpunkter som kommer få effekt på själva markanvändningskartan eller beskrivningar i översiktsplanen i slutändan. I arbetet tas det även fram externa utredningar som kommer utgöra underlag och påverka de avvägningar som behöver göras. Det är hela tiden en avvägning av olika intressen för att tillslut landa i en produkt och vision som såväl invånare som kommunanställda och politiker tror på och kan ställa sig bakom. Översiktsplanen ska vara aktuell i dag men även om 10 år, det finns därmed fördelar med att inte detaljstyra vissa frågor eller vara allt för specifik i mål och rekommendationer då förhållningsätt och synsätt ibland ändras över tid.

Just nu är vi inne i den del som är det tidiga dialog-skedet, det vill säga dialog innan själva samrådet. Vi har haft ute en medborgarenkät till medborgarpanelen. I veckan kommer en Dialogkarta att lanserat där det kommer gå att pricka ut de platser man vill ska utvecklas, såväl bostäder som näringsliv som rekreation. Från och med den 7e maj kommer vi även ha digitala drop-in möten på torsdagar där man kan boka 20 min digitalt möte med oss projektledare för att lyfta en viss fråga eller om man bara är intresserad av hur processen och arbetet ser ut. Det finns även möjlighet att mejla arbetsgruppen på oversiktsplan@varmdo.se

Resultatet av dialogkartan kommer presenteras när översiktsplanen går ut på samråd. Under själva samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter, då på ett förslag till översiktsplan. Efter samrådet revideras översiktsplanen och vi sammanställer en samrådsredogörelse som bemöter de inkomna synpunkterna, därefter går planen ut på granskning vilket innebär att det återigen finns möjlighet att komma in med synpunkter.


Boka ditt Digitala dialog möte här

Länk till dialogkartan Länk till annan webbplats.