En smartare skola – Vision 100 av 100 och resan mot en digital miljö utöver det vanliga

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En smartare skola är projektet för en framtida smart digital miljö kopplat till förskola och skola i Värmdö kommun. Huvuduppdraget är att för utbildningsväsendet i kommunen presentera en attraktiv och flexibel digital lösning i framkant, bestående av digitala tjänster och funktioner som möter upp framtidens behov och utmaningar. En upphandling planeras att genomföras under kvartal två och tre i år.

Inom ramen för Vårt smartare Värmdö, en satsning på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, automatisering och välfärdsteknik inom Värmdö kommun, ryms projektet En smartare skola. Projektet som startade under våren 2020 ämnar att via upphandling och en aktiv dialog med marknaden presentera en smart digital miljö kopplat till förskola och skola i Värmdö kommun, med utgångspunkt från de behov och önskemål som finns hos målgrupperna för projektet.

Projektet adresserar behovet av en kvalitativ, flexibel, innovativ och effektiv infrastruktur, som kan användas på alla enheter inom kommunens utbildningsorganisation och fungera som en helhetslösning med anpassningsmöjligheter för olika åldrar och behov. Den nya framtida digitala miljön är i sin tur tänkt att förenkla samspel, administration och kommunikation mellan och för alla personer med koppling till förskola och skola i kommunen. Något som i sin tur ska möjliggöra för en smartare och mer effektiv digital närvaro.

- Utbildningsväsendet i kommunen är en central och viktig del i många värmdöbors vardag, säger Fredrik Snejbjerg (L), ordförande i utbildningsnämnden Värmdö kommun. Att kunna erbjuda digitala smarta lösningar som svarar upp mot deras behov och verklighet samt framtidens krav och utmaningar är därför ett prioriterat och viktigt uppdrag i vår roll som huvudman.

En gemensam digital miljö i framkant år 2023

Projektet har en tidsplan som sträcker sig fram till vintern 2023. Då ska den nya digitala miljön enligt plan vara implementerad och säkerställd inom alla utbildningsenheter i kommunen; från förskola till gymnasium. Den stora implementeringen kommer att föregås av införande av lösningen på ett antal pilotenheter (förskola och skolor) som varit delaktiga i olika funktioner projektet igenom. Under 2020 har fokus för projektet bland annat varit att föra dialog kring behov och krav med olika målgrupper samt att ta fram en gemensam behovsbild.


Remiss för upphandlingsunderlag samt RFI offentliggjord

I dagarna publiceras en behovsbeskrivning i remissform för möjlighet till översyn för intresserade. Materialet kommer framöver utgöra en viktig del i framtagandet av ett underlag till den kommande upphandlingen. Inom ramen för projektet genomförs också en omfattande marknadsdialog och Värmdö kommun har nu publicerat en andra RFI (Request for Information), som syftar till att hämta in värdefulla synpunkter från leverantörer på marknaden. RFI:n är skriven på engelska och har publicerats både nationellt och internationellt för att nå en så bred marknad som möjligt.

- I strävan efter en smart digital miljö som bidrar till en skola utöver det vanliga i Värmdö kommun är våra dörrar öppna för alla aktörer som tror sig kunna bidra till vårt önskade slutresultat, nationella som internationella säger Erik Sanner, projektledare för En smartare skola, Värmdö kommun.


Projektets vision – 100 av 100

Visionen för En smartare skola tar avstamp i principen "100 av 100", där varje barn, elev och medarbetare når sin maximala utvecklingspotential i en möjliggörande organisation. Tanken är att det finns tre grundområden som verkar i symbios och tillsammans är avgörande för möjligheten att uppnå målbilden En smartare skola; Vår smarta pedagogiska miljö, Vår smarta kompetens och Vår smarta organisation.

- Vi vill utmana bilden av, och uppfattningen om, vad som kan erbjudas utbildningssektorn när det kommer till plattformar, system och andra digitala lösningar, berättar Erik. Vi vill erbjuda våra elever, vårdnadshavare och anställda en upplevelse i framkant. Därför siktar också visionen högt, för att sätta ribban.


Värmdö satsar på innovation och digital utveckling

Värmdö kommun meddelade nyligen att det görs en tydlig, målinriktad och övergripande satsning på innovation och digital utveckling under budgetperioden 2021-2023; Vårt smartare Värmdö. En del av denna satsning möjliggörs genom att man från och med den första februari i år samlat kompetenser i kommunen inom formatet för en HUB, inriktad mot innovation och utveckling inom digitalisering. Målet är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utveckling av kommunens tjänster, samt balans mellan förvaltning, utveckling och innovation. HUB:en, där projektet en Smartare skola delvis kommer hanteras, ska också resultera i en samlad produktivitet samt en ökad takt i digitaliserings- och utvecklingsarbete i kommunen.


Ta del av mer information kring projektet En smartare skola via:

www.varmdo.se/ensmartareskola
Se en kort film om projektets vision:

Vision
Underlaget som finns ute för remiss finns att erhålla via:

ensmartareskola@varmdo.se
Via E-avrop och/eller i EU:s databas (TED) hittas RFI:n:

E-avrop Länk till annan webbplats.
Läs mer om Vårt smartare Värmdö och den nya HUB:en:

Varmdo satsar på innovation och digital utveckling Länk till annan webbplats.