En vision för framtidens Gustavsbergs centrum börjar ta form

Publicerad

Rosa blomma

Framtidens Gustavsbergs centrum ska vara tryggt och levande med en blandning av bostäder och lokaler och med goda kopplingar till omgivningen. Sedan ett år tillbaka har kommunen och Scandinavian Property Group (SPG) arbetat för en gemensam målbild och nu börjar en vision för delar av Gustavsbergs centrum att ta form.

Utvecklingen av Gustavsbergs centrum är ett komplext projekt med frågor kopplade till bland annat kulturmiljövärden, parkering, föroreningar och utmanande dagvatten- och grundläggningsförhållanden. Hänsyn måste även tas till idrottens framtid, som utgår från att Ekvallens verksamhet blir kvar i området. För att få till en bra struktur och en helhet för Gustavsbergs centrum krävs en samsyn mellan kommunen och områdets övriga fastighetsägare.

Vi är fortfarande i ett tidigt skede och det finns fortsatt många och stora utmaningar att lösa i projektet. Det är en bra grund för fortsatt arbete för ett levande, attraktivt och tryggt Gustavsbergs centrum" säger Kristina Lång, ordförande Kommunstyrelsens planutskott.

Sedan ett år tillbaka har kommunen och SPG diskuterat utvecklingen av Gustavsbergs centrum. I de gemensamma diskussionerna har en struktur för delar av Gustavsbergs centrum vuxit fram, en struktur som skulle innebära att delar av den befintliga centrumbebyggelsen rivs och ersätts av en kvartersstruktur och gatunät som kopplar ihop Gustavsbergs centrum med omgivande områden, både för gående och bilister.

Strukturen kommer fortsätta att utvecklas, men det finns en gemensam målbild mellan kommunen och den nya centrumägaren, SPG" säger Greger Ragnarsson, kontorschef på samhällsbyggnadskontoret.

Projektet är i ett tidigt skede och diskussioner återstår med övriga fastighetsägare. Den gemensamma målbilden för delar av centrumområdet bidrar till en bra grund för det fortsatta arbetet.

I kvartersstrukturen ska det finnas stråk och torg och kvarteren ska bestå av en blandning av bostäder, butiker och andra verksamheter. Gator och torg ska uppmuntra till vistelse och hela Gustavsbergs centrum ska upplevas levande och tryggt. Befintliga kvaliteter ska tillvaratas och ge karaktär åt platsen, så som Gustavsbergsteatern och de stora uppvuxna ekarna. Tillsammans med en arkitektur av hög kvalitet för den nya bebyggelsen ska de befintliga kvaliteterna bidra till att ge Gustavsbergs centrum en identitet som har förankring i Gustavsberg som bruksort och som skärgårdskommunens centralort, i linje med kommunens arkitekturprogram.