Företagen ger kommunen samma betyg på företagsklimatet i Svenskt Näringslivs undersökning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I jämförelse med fjolårets mätning ligger Värmdö kommun kvar på samma nivå, vilket kommunen inte är nöjd med utan vill förbättra och stärka det lokala företagsklimatet.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I årets undersökning är förbättrad lokal infrastruktur den mest prioriterade frågan följt av att företagen efterfrågar kortare handläggningstider. I år har även politiker i kommunfullmäktige fått svara på enkäten, även här är infrastruktur högst på deras prioriteringslista därefter att företagen skall kunna lösa sina ärenden digitalt.

Ett gott företagsklimat är avgörande för fler jobb på hemmaplan och ett Värmdö som utvecklas. Mätningen visar på områden där vi ska bli än bättre. Under året kommer Värmdö att införa ett näringslivsråd där tanken är att tillsammans med näringslivet skapa samsyn kring de viktigaste utvecklingsområdena för fler växande företag i kommunen, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun använder resultatet, i kombination med andra undersökningar i sitt arbete att förbättra det lokala företagsklimatet. För att förbättra företagsklimatet har Värmdö kommuns ledning valt att ingå i Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram som ges till utvalda kommuner som bestämt sig för att stärka sitt företagsklimat.

Under året kommer även tjänstemän och politiker deltaga i en Workshop med utgångspunkt i service och bemötande för att ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer fokus vara att stärka dialogen mellan kommunens tjänstemän och företagare med att öka kommunens service och förenkla vardagen för företagare. I en fortsatt dialog med Värmdös Näringsliv skapar vi olika mötesplatser för att ta del av företagens utmaningar detta för att möjliggöra för företagen att kunna vilja, våga, växa och att nya företag skapas i Värmdö.

Vi fortsätter arbetet med en nära dialog, nya mötesplatsformer samt branschkoncept för att möta och förstå det lokala näringslivets utmaningar. Vill även passa på och tacka våra företagare som svarat på enkäten. Svaren är ett värdefullt verktyg i vårt fortsatta förbättringsarbete till ett bättre företagsklimat, säger Ulla Rådling, näringslivschef.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga mätnings av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 23 maj. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.