Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

19 juni 2019

Förslag till avtal

Värmdö kommun avstår från att vidta åtgärd gällande den hyresskuld som HPF i Gustavsberg AB har till kommunen. Nu föreslås ett avtal som ger företaget möjlighet till ordnad neddragning för att undvika konkurs.

Värmdö kommun har under en lång tid sökt lösningar för att porslinstillverkningen ska kunna fortgå i Gustavsberg och ett flertal alternativ har prövats under överläggningar med HPF.

I en avbetalningsplan har hyran tidigare satts ned för att successivt höjas till en nivå som kan anses skälig. Företaget slutade betala hyra 2017 men Värmdö kommun har valt att avstå från rätten att avhysa företaget från lokalerna och från att försätta företaget i konkurs på grund av utestående fordringar.

Vår grundintention har varit att verksamheten kan fortgå. Porslinstillverkningen i Gustavsberg har pågått under cirka 200 år och det är av allmänt intresse att någon form av tillverkning kan ske även i fortsättningen.

Det säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under 2018 inledde bolaget HPF Gustavsberg AB en rekonstruktion i syfte att undvika konkurs. En konkurs skulle innebära att verksamhetens kostnader och innestående fordringar för fordringsägare kommer att förloras. Värmdö kommun har deltagit i samtliga överläggningar under och efter rekonstruktionen med målsättningen att finna en långsiktig lösning.

Neddragning före konkurs

Efter att rekonstruktion genomförts så har både den tillsynsman, som Tingsrätten har utsett, och företaget konstaterat att det inte finns möjlighet att tillföra nytt kapital och att företaget inte kan drivas vidare under nuvarande omständigheter. I dagsläget är det oklart hur övriga fordringsägare och ägaren ställer sig till en ordnad neddragning som ett alternativ till konkurs.

Deshira Flankör fortsätter:

Vår bedömning är att en ordnad neddragning är att föredra framför en konkurs eftersom det står klart att företaget inte längre kan drivas vidare med lön­samhet. Att vi genom att avstå från hyresintäkter fortsätter att stödja en enskild näringsidkare är vare sig lagligt eller moraliskt försvarbart, vi har över 6 000 företagare i Värmdö och alla ska behandlas likvärdigt.

Begränsningarna att gynna enskilda näringsidkare regleras i kommunallagen samt i EU:s statsstödsregler.

Varumärkesfrågan oklar

För att kunna samverka om neddragningen så föreslås ett avtal mellan HPF i Gustavsberg AB och Värmdö kommun. Intentionen med avtalet är att företaget ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet i lokalerna till och med sista september 2019 för att kunna sälja ut lager, utrustning med mera. Möjligheterna för Värmdö kommun att återvinna likvida medel för hyresskulden bedöms dock som små. För att slå vakt om varumärkets kultur­historiska värde föreslås att företaget överlåter rätten till den symbol som använts på företagets porslinsproduktion till kommunen. Denna symbol är inarbetad av HPF sedan 1988 men saknar formell varumärkesregistrering. Värdet på symbolen har inte kunnat fastställas.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument