Förtydligande angående Smitväg Mölnvik 

Publicerad

Mall för nyhetsbild

 I NVP 8 november 2021 kan man läsa att Smitväg Mölnvik läggs på is, vilket är en olycklig formulering som inte stämmer överens med aktuella planer.  

På kommunstyrelsens sammanträde 22 september 2021 fattades det beslut om att godkänna den framtagna rapporten om Smitväg Mölnvik. Förvaltningen gavs i uppdrag att arbeta vidare med information till besökare och genomföra trimningsåtgärder på det kommunala och enskilda vägnätet i samarbete med fastighetsägare och handlare i norra och södra Mölnvik för att på kort och medellång sikt förbättra trafiksituationen.  

Förvaltningen gavs också i uppdrag att arbeta vidare med en långsiktig lösning på trafiksituationen med Smitväg Mölnvik som ett alternativ. Att bygga en ny väganslutning till väg 222 tar tid och måste förhandlas med Trafikverket. Eftersom det handlar om att bygga en ny väg så måste kommunen tillsammans med Trafikverket dock ta fram en vägplan för åtgärden, en tidskrävande process som även i ett aktivt läge beräknas ta cirka 8-10 år. 

Har du frågor kring ärendet? Hör av dig till varmdo.kommun@varmdo.se