Fungerande kollektivtrafik av yttersta vikt för Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I och med de trafikförändringar som planeras i SL-trafiken 2021/2022 har Värmdö kommun beretts tillfälle att yttra sig. En fungerande kollektivtrafiken är av yttersta vikt för Värmdö, en expanderande kommun med delvis utmanade infrastruktur och en stor och varierad geografisk yta, fastslås i yttrandet. Vidare ser man även behovet av ett betydligt större kollektivtrafikutbud i Värmdö kommun i närtid.

Värmdö kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter till Region Stockholm trafikförvaltnings förslag till trafikförändringar inför ändring av tidtabeller i december 2021. Trafikförvaltningens bruttolista innehåller förslag på förändringar av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid i länet. Flera av förslagen till förändringar berör Värmdö kommun.

- Värmdö, med dess expansionstakt och samtidigt utmanande infrastruktur, behöver ha säkrad och förbättrad kollektivtrafik. Det är en viktig pusselbit i värmdöbornas vardag liksom för näringslivet och besöksnäringen säger Deshira Flankör (M), Kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun.

För Värmdö kommuns del lämnar Regionens trafikförvaltning förslag på trafikförändringar för att förstärka turtätheten på ett par linjer, men det finns också förslag på neddragningar. Översyn och viss förbättring föreslås i skärgårdstrafiken, men även neddragningar i trafiken redovisas. Värmdö Kommun är kritisk till de föreslagna neddragningar av busslinjer och skärgårdstrafik som drabbar kollektivtrafikresenärer, näringslivet och besöksnäringen både på fastlandet och i skärgården. Kommunen anser att förslagen skulle försvåra för Värmdöbor att resa kollektivt och riskerar att leda till att fler väljer bilen som transportmedel. Kommunen är däremot positiv till förslaget att buss 423 får förstärkt och dubbelriktad trafik för boende i porslinsfabriken och Farsta slott samt förstärkningar i avgångar för att förbättra arbetspendlingen.

- Trafikplaneringen är en stor och viktig del av Värmdös övergripande samhällsplanering, kollektivtrafikplaneringen inkluderad, säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun. Och vi är medvetna om att det är oerhört betydande att kollektivtrafiken håller en hög nivå för att bidra till att Värmdö är en fungerande och attraktiv plats för dess invånare att bo, arbeta och vistas på. Detta är helt klart en prioriterad fråga för oss.

Värmdö är en snabbt växande kommun. I dagsläget bor cirka 45 800 i kommunen och enligt kommunens befolkningsprognos kommer kommunen att växa till cirka 55 000 personer år 2030. Utökad bebyggelse planeras främst i kommunens fem centrumoråden; Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Stavsnäs och Björkås. I yttrandet som kommunen behandlade under Kommunstyrelsens sammanträde den 16 juni fastslås just dessa områden också som några av de punkter i kommunen som kollektivtrafiken behöver vara säkrad, både till turtäthet och i fråga om hur linjerna planeras. Att utbyggnaden av kollektivtrafiken följer befolkningsutvecklingen är en förutsättning för möjlighet att uppnå de mål som är uppsatta i RUFS 2050 och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Ytterligare satsningar och utbyggnation är också ett måste för att Värmdö kommun ska kunna bidra till att uppnå klimatmålen i agenda 2030 och de regionalt satta målen att öka andelen kollektivtrafikresenärer i Stockholms regionen, menar kommunen.


Några övriga punkter som lyfts i yttrandet från Värmdö kommun är:

 • Trafiken på stombusslinje 474 behöver ses över.
 • Åtgärder behövs för att underlätta det inomkommunala pendlandet till arbete, skola och fritidsverksamheter samt pendling till den regionala kärnan Stockholm. En översyn av linjenätet bör göras för att optimera.
 • Utvecklingen av kollektivtrafiken behöver understödja den bebyggelseutveckling som sker både i Värmdö kommun och generellt i hela ostsektorn. Hänsyn måste också tas till ombyggnation längs med väg 222.
 • Trafiken till och från kommunens fem centrumområden skulle behöva förstärkas kvällar och helger.
 • Trafiken behöver förbättras ytterligare till och från kommunens yttre delar.
 • Det behöver bli attraktivt att pendla inom kommunen och till den regionala kärnan, Stockholm, under större delen av dygnet. Bussen måste kunna konkurrera med bilen.
 • Kollektivtrafiken behöver vara tät och trafikera kommunens centrumområden under stora delar av dygnet för att uppmuntra pendling med kollektivtrafik.
 • Utanför kommunens centrumområden ska kollektivtrafiken vara så attraktiv att det är möjligt att arbetspendla genom bra turtäthet i rusningstid.
 • Värmdö kommun efterfrågar ett försök av anropsstyrd trafik från Hemmesta vägskäl och Brunn.
 • Kommunen planerar för fler infartsparkeringar. För att infartsparkeringarna ska fungera är det viktigt att bussarna går tillräckligt ofta, även under senare kvällstider
 • SL:s policy ”sitt i nitti” ska följas. Det är inte acceptabelt med stående resenärer på motorvägsbussarna.
 • Att linje 420 ska gå dubbelriktat hela dagarna för att möjliggöra resa till Nacka Sjukhus, Sickla köpkvarter, Tvärbanan och Saltsjöbanan är mycket glädjande. Trafikförvaltningen har hörsammat kommunens önskan för att möjliggöra nya reserelationer.
 • Kommunen motsätter sig indragningar och förkortningar av linje 422 som försvårar för skolbarn i Munkmora/Lugnet att resa till Ekedalsskolan.
 • Kommunen motsätter sig indragningar på linje 425.
 • Gustavsberg växer och kommer att behöva mer trafik när nya invånare flyttar in. Det är därför olyckligt att lägga ner väl fungerande linjer som fyller olika behov och är invanda för resenärerna.
 • För skärgårdstrafiken bör basturlistan gälla året om för att förenkla resandet.
 • Is-turlistan ska bara användas när det ligger is.
 • De tillgänglighetskrav som är satta av Trafikförvaltningen genom upphandlingar måste efterlevas på de båtar som går i trafik.
 • Godstransporterna till skärgården är livsviktiga året runt för en levande och attraktiv skärgård. Dessa måste säkerställas och fungera.
 • Björkviks brygga bör sättas in i trafik igen. Brygga är utpekad som replipunkt i kommunens översiktsplan och har en viktig funktion för Värmdö kommuns södra skärgård och Nämdö med dess ö-områden.

Förslagen Från Region Stockholms trafikförvaltning kommer efter de berörda aktörernas yttranden att utredas vidare. De förslag på trafikförändringar som går igenom planeras att verkställas med start i december 2021.

Läs alla handlingar via:

Möten, handlingar och protokoll - Möten - Kommunstyrelsen (2021-06-16) (360online.com) Länk till annan webbplats.