Havsöringar släpptes ut i Kvarnsjöbäcken

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under onsdagen fick Kvarnsjöbäcken besök av havsöringar.

Under onsdagen släpptes det ut cirka 1 000 havsöringar i Kvarnsjöbäcken. Ettåriga havsöringar släpptes ut i bäcken för att bidra till att stärka rovfiskebeståndet i Östersjön. Havsöringen är viktig för näringskedjan och balansen i Östersjön och den hjälper till tillsammans med andra rovfiskar som gädda och abborre att motverka övergödningen och bidra till att hålla Östersjöns vatten rent och friskt. De håller nere bestånden av mindre fisk.

Mindre fisk äter, förutom djurplankton, även rovfiskägg och andra betare (t.ex. snäckor och kräftdjur). Djurplankton och andra betare håller nere mängden växtplankton och fintrådiga alger, en viktig funktion i ett övergött hav. En bättre balans mellan växt- och djurplankton samt mellan fintrådiga alger och andra betare är därför viktig för alla organismer i havet, och här har rovfisken en extremt viktig funktion.

Projektet drivs av Initiativ Utö i samarbete med Sportfiskarna, Värmdö kommun och Malma gård som äger marken där utsläppet skedde.

– Det långsiktiga målet förutom att stärka rovfiskebeståndet i Östersjön, är att i just denna bäck åtgärda ett vandringshinder, en vägtrumma som hindrar havsöringen att vandra upp i bäcken för att leka och föryngra sig. När havsöringarna återvänder om ca 2-3 år förväntas de kunna nyttja hela bäckens sträckning på 300 meter för lek och föryngring. Genom att återställa bäckfårans ursprung, ta bort vandringshindret för fisk och utplacering av havsöringsyngel i bäcken kommer den biologiska mångfalden att öka, säger Jenni Brink Bylund, vattenstrateg på Värmdö kommun.

Åtgärden finansieras bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen och bidrag för Lokala Vattenvårdsåtgärder (LOVA).

Del av något större

Det var inte någon slump att det var just Kvarnsjöbäcken som var skådeplats.

Kommunen jobbar med biotopvårdandeåtgärder och vattenkvalitetsförbättringar genom olika typer av åtgärder för att säkerställa att kommunens kustvatten, sjöar och vattendrag ska ha en god vattenstatus. I just denna bäck så är det vandringshindret som gör att bäcken inte uppnår god vattenstatus. God vattenstatus är miljökvalitetsnormen som är lagstyrd och som ska uppnås inom en viss tid enligt svensk vattenförvaltning och EU:s vattendirektiv.

– Just nu håller kommunen på att ta fram en Vattenplan som ska beskriva kommunens arbete, strategier och åtgärdsförslag för bättre vatten. Den ska hjälpa kommunen att arbeta samordnat med vattenfrågan inom hela förvaltningen, med aktörer och boende i Värmdö, och att rätt åtgärd genomförs på rätt plats samt säkerställa kommunens ansvar och bidrag till uppfyllelsen av god vattenstatus, säger Jenni Brink Bylund.

Utvandrande havsöringssmolt förväntas återvända inom 2–3 år för lek. I och med det har den naturliga reproduktionen kommit i gång och för friluftsliv, naturmiljön och kulturmiljön är en havsöringsbäck en positiv upplevelse. Inom Värmdö kommun finns idag ingen identifierad havsöringsbäck. Kvarnsjöbäcken kan därför bli den första!