Höst 2021 med En smartare skola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En pappersfri skolstart, förbättrade skolprocesser, pilotskolor, samverkansgrupper och En smartare skola-dagen. Det är mycket som händer i programmet En smartare skola under hösten 2021.

En smartare skola, programmet för en framtida smartare digital upplevelse kopplat till förskola/skola i Värmdö kommun, har nu gått in i en spännande uppväxlingsfas. Till skolstart sjösattes programmets delprojekt En pappersfri skolstart och i början av hösten startade delprojektet Förbättrade skolprocesser. Programmet har också startat upp två sakkunniga grupper med personal från utbildningsverksamheterna i kommunen.

En pappersfri skolstart

Projektet en Pappersfri Skolstart fokuserar primärt mot administrativa processer och syftar till att stödja pedagoger och administrativ personal inom utbildningsväsendets att minska intern administration och förenkla det administrativa arbetet, framför allt i samband med skolstart. Man vill också underlätta för vårdnadshavare, samt undvika att samla in samma uppgifter vid flera olika tillfällen.

Långsiktigt har projektet bland annat som uppgift att se över möjligheten genom att nyttja tillgänglig data från andra system och andra myndigheter. Avslutningsvis ska projektet också verka för att säkerställa en högre informationssäkerhet.

Till skolstart denna höst togs en första e-tjänst fram för den så kallade SOS-blanketten hos programmets pilotförskola. Nu pågår ett löpande arbete med att samla ihop samtliga pappersblanketter som barn/elever och vårdnadshavare i kommunen ombeds att fylla i, i samband med skolstart för att samla dessa i en skolstartstjänst.​ Syftet är att med utgångspunkt i de insamlade materialet arbeta fram ett lösningsförslag.

Förbättrade skolprocesser

Projektet förbättrade skolprocesser syftar till att se över, uppdatera och förbättra nuvarande processer för förskola, grundskola, gymnasium, och huvudman, för att på bästa sätt stödja verksamheters behov och underlätta arbetet. I programmet En smartare skola kommer också ett nytt digitalt ekosystem tas fram. Projektet Förbättrade skolprocesser behöver därför framöver även säkerställa att nuvarande processer går i linje med övriga förändringar som görs när den nya miljön växer fram, samt att nya processer utvecklas där behov finns.

Genom att arbeta för förbättrade processer som underlättar i arbetsvardagen, ska projektet säkerställa att det är lätt att göra rätt, något som förväntas bidra till en ökad trygghet kring de egna arbetsuppgifterna hos utbildningskontorets personal. Projektet ska också aktivt arbeta för att minska den administrativa bördan, där förhoppningen bland annat är att bidra till sundare medarbetare och även att frigöra tid för aktiviteter som medför en större positiv effekt på barn och elevers utveckling.

Under hösten kommer fokus i projektet ligga på att uppmärksamma olika processer, samla in information kring dessa och analysera. Arbetet utförs bland annat i workshopsform tillsammans med programmets expertgrupp, som du kan läsa mer om nedan.

Referensgrupp, Expertgrupp och Pilotskolor

Under höstens första hälft har en referensgrupp, en expertgrupp och programmets pilotskolor introducerats som viktiga spelare för En smartare skolas fortsatta framfart. Tanken är att grupperingarna, bestående av representanter från kommunens utbildningsverksamheter, på olika sätt ska få agera rådgivande organ och måttstockar i programmens olika skeden. Gustavsbergs gymnasium, Ösbyskolan och Solbackens förskola som dessutom erbjudits uppdraget och tackat ja till att vara pilotskolor, kommer att agera just testpiloter när den nya framtida digitala miljön för skolväsendet i Värmdö växer fram. Nya grupper eller forum kan också komma att introduceras under programmet gång, om/när behov uppstår.

En smartare skola-dagen

Måndagen den första november anordnade programmet den digitala En smartare skola-dagen, som bjöd på föreläsning, panelsamtal och diskussionsforum med inriktning En smartare skola, digitalisering och framtidens elev/förskolebarn. Deltagande var nästa 900 personer från Värmdös utbildningskontor, politiker med koppling till utbildningsfrågor och Värmdö kommuns ledning.

Var du en av de som deltog under En smartare skola-dagen?
Stort tack för det!


Om programmet En smartare skola:
“En smartare skola” ska till höstterminen år 2023 samordna och genomföra ett antal större och mindre projekt kopplat till utveckling och digitalisering inom utbildningskontoret i kommunen. Programmet tar avstamp i utbildningskontorets vision "100 av 100" och den nationella digitaliseringsstrategin. Läs mer om programmet via

www.varmdo.se/ensmartareskola Länk till annan webbplats.