Hur äldreomsorgen påverkats av Covid-19

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Ett intensivt och målfokuserat arbete har pågått inom våra omsorgsverksamheter sedan Covid-19 fick samhällsspridning. Vi har haft Covid-19 inom äldreomsorgen, men glädjande har vi sett en trend sedan mitten av maj att antal smittade minskar och antalet som tillfrisknar ökar.

Läget är nu stabilt på samtliga enheter och inga smittade finns på merparten av boendena i Värmdö. Det finns också god tillgång på skyddsmateriel, vilket ökar tryggheten för både brukare och medarbetare på samtliga äldreboenden. Det har senaste tiden förekommit information om Covid-19 kopplat till äldreomsorgen i olika medier. Vi har även blivit kontaktade gällande frågor i ärendet och klargör här kort hur det ser ut.

Värmdö kommun ansvarar för äldreomsorg både i äldreboenden och i hemtjänst. Familjeläkarna har ansvar för läkarinsater för samtliga äldreboenden i Värmdö. För hemtjänsten är det primärvården som har hälso- och sjukvårdsansvar.

Boende, brukare och närstående ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen. Vi får enligt lagstiftning inte lämna ut uppgifter om enskilda personer. Däremot finns det några offentliga register och rapporter att tillgå där alla kan gå in och söka uppgifter om exempelvis antal avlidna i olika verksamheter fördelade på utförare.

Totalt antal avlidna på äldreboenden, oavsett orsak

Palliativa registret är ett öppet register där sjuksköterskor på respektive äldreboende rapporterar in bland annat antal avlidna. Datan presenteras uppdelad på respektive utförare i kommunen. Siffrorna avser totalt antal avlidna, oavsett konstaterad Covid-19 eller ej. Siffrorna uppdateras löpande men kan vara några veckor eftersläpande.

Palliativa registretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Soheila Soltani kommenterar datan i Palliativa registret;

Antal avlidna registrerade i Palliativa registret bakåt i tiden tittar vi med stor försiktighet på, relaterat till brister i rutiner gällande registrering av dödsfall på äldreboenden. Speciellt gällande det kommunala boendet Gustavsgården är vi medvetna om att en underrapportering skett. Rutiner kring rapportering har setts över och från 2020 ska datan spegla verkligheten.

För perioden 1 mars till dagens datum ser det ut såhär

  • Värmdö kommun (inkluderar både Gustavsgården och Djuröhemmet): 12
  • Slottsovalen (benämns i registret som Värmdö Attendo Gustavsberg): 14
  • Värmdö Attendo Ljung: 9

Avlidna i Covid-19, uppdelat per kommun samt insats inom äldreomsorg

Nyligen publicerades en rapport från IVO/Socialstyrelsen som innehöll information om antal avlidna i Covid-19, fördelat per kommun, men även uppdelat per typ av insats inom äldreomsorg.

Fram till 13 juli, ser det ut såhär i Värmdö:

  • Äldreboende: 18 avlidna
  • Hemtjänst: 13 avlidna

Familjeläkarna har gjort följande specifikation för avlidna på äldreboende:

  • 13 st hade verifierat Covid-19, via PCR-prov
  • 5 st hade Covid-symtom, dock ej verifierat/provtaget

Totalt har Värmdö 254 platser på äldreboenden och 474 vårdtagare som har hemtjänst.

Länk till rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Patientsekretess

För övriga uppgifter kopplat till Covid-19 råder patientsekretess. Om en person är bekräftad smittad eller avliden i Covid-19 är det information som är strikt sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Uppföljning och utvärdering

Värmdö kommun kommer under hösten och vintern följa upp och utvärdera hur väl vi har lyckats med hanteringen av Covid-19. Vi kommer titta på bland annat följsamheten gällande hygien och rutiner, bemanning, skyddsmateriel och utbildning av befintlig och ny personal. Detta gör vi för att ta lärdom av denna pandemi och för att säkerställa att vi är ännu bättre rustade för en ny eller liknande kris i framtiden.