Inlösen del av pensionsskulden

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunfullmäktige har fattat beslut om delinlösen av kommunens pensionsskuld. Under årsskiften 1997/1998 förändrades pensionssystemet på det kommunala området. Pensioner intjänade efter detta datum fonderas fortlöpande i den kommunala bokföringen. Vid helårsbokslutet 2022-08-31 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 till 475,1 mnkr.

Med en partiell inlösen av denna ansvarsförbindelse förväntas kommunens kostnader för densamma minska med 13 mnkr på fyra år samt 28 mnkr på 10 år denna besparing ger effekt i totalt 30 år.

Det kommer resultera i att kostnaden kommer att sänkas de närmaste tio åren. De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut är att kostnaden för ansvarsförbindelsen gällande pensioner sänks och där med påverkar kommunens framtida resultat positivt. Med denna avbetalning minskar skulden för den redan intjänade pensionen och där med minskar även påverkan på framtida generationer.

Genom att agera ansvarsfullt här och nu, skapar vi möjligheter för framtiden. Det här är en klok ekonomisk politik som minskar kommunens kostnader framöver och det är viktigt med tanke på att det väntar en iskall vinter i svensk ekonomi, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande (S).

Värmdö kommun förväntas göra ett bra resultat för 2022 vilket möjliggör denna inlösen. Detta gör även att kostnaden minskar för kommande år när det ekonomiska läget förväntas bli svårare.

Denna hantering påverkar inte utbetalningarna till pensionärerna. Utbetalningar flyttas i stället från kommunen till KPA via en försäkring. KPA står för Kommunernas Pensionsanstalt och är Värmdö kommuns leverantör av pensionstjänster.

Under 2022 har vi haft god likviditet som också använts för att amortera på kommunens lån för att minska räntekostnaderna. Att göra denna inlösen är ytterligare ett sätt att minska Värmdö kommuns kostnader inför kommande år, säger Ulrika Klemets, ekonomichef.