Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör tillsyn av kommunens familjehemsvård

Publicerad

Mall för nyhetsbild

IVO har begärt att socialtjänsten redogör för hur klagomål inom verksamheten har hanterats och om klagomålen lett till några åtgärder och vilka dessa åtgärder är.

Situationen inom familjehemsvården har varit och är till viss del fortfarande ansträngt. Däremot finns i dagsläget helt andra förutsättningar att komma till rätta med de brister som identifierats och fortsätta skapa en familjehemsvård där barn och unga kan växa upp under goda och trygga förhållanden.

Verksamheten har idag engagerade medarbetare med god kompetens om familjehemsvård och rekrytering pågår för att ytterligare stärka stödet till verksamheten.

Socialnämnden har kontinuerlig fått återkoppling på de åtgärder som vidtagits. De har även informerats om svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till verksamheten.

Socialtjänsten har vidtagit ett antal åtgärder för familjehemsvården och lämnat yttrande till IVO, som är en del i en större granskning av socialtjänstens arbete inom barn och familj, där IVO nu ska återkomma med slutgiltigt beslut om familjehemsvården, samt att arbetet kan fortlöpa enligt åtgärder.

Åtgärder har påbörjats i individuella ärenden. Den åtgärdsplan som lämnats in från familjevården beskriver ökat nära ledarskap, minskad arbetsbelastning genom utökad antal tjänster samt ökad rättssäkerhet, och ett tydligare barnperspektiv.

Det finns en planering för hur åtgärdsplanen ska följs upp inom organisationen. Under förutsättning att organisationen kan säkerställa uppföljningen av verksamheten och bibehålla åtgärdsplanen är risken liten för att liknande ska uppstå igen.