Kommunen har inventerat 14 488 avlopp

Publicerad

Mall för nyhetsbild

På Värmdö finns ca 16 500 enskilda avlopp. Små avlopp är en viktig faktor med stor påverkan på statusen i våra sjöar och hav. När 2022 inventeringen avslutades har kommunen inventerat 14 488 fastigheter.

Sedan 1990-talet har Värmdö kommun inventerat små avlopp för att identifiera bristfälliga avloppslösning så att dessa kan åtgärdas. Detta har varit ett stort arbete och på hösten 2012 beslutades det om att ta ett helhetsgrepp inom detta område med målsättning att inventera samtliga små avlopp i kommunen före utgången av 2020.

Det är ett stort arbete som genomförts och vi är så stolta över alla som har deltagit och gjort det möjligt, säger Karin Seleborg, tf avdelningschef bygg och miljö.

Vid 2022 års avslut kan det konstateras att 14 488 fastigheter har ingått i inventeringen. Inte alla har besökts, vissa har ingått i inventeringen via underlag i kommunens arkiv. Avlopp som inte har inventerats är sådana som ligger inom områden för kommunalt VA samt i områden som är prioriterade för kommunalt VA. Majoriteten (9 av 10) av de fastigheter vi besöker har någon form av brist (av olika allvarlighetsgrad) som behöver åtgärdas.

De senaste 10 åren har det årligen beslutat om mellan ca 500–1000 tillstånd för nya avloppsanläggningar. Under samma period har det även tagit emot 500–600 entreprenörsrapporter varje år, det vill säga redovisningar av de tillståndsgivna avloppsanläggningarna som har utförts. Därutöver har många fastighetsägare åtgärdat sina avlopp genom mindre åtgärder som inte kräver nya tillstånd.

Det är oerhört glädjande att vi klarade målet med att inventera alla små avlopp till 2022. Det krävdes ett stort och hårt arbete men är bland det viktigaste Värmdö kommun gjort för miljön! Det handlar i grunden om att felaktiga små avlopp inte bara har en negativ miljöpåverkan utan även riskerar att påverka kvaliteten på enskilt dricksvatten negativt, säger Linda Nygren, ordförande bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden.

En avloppsanläggning behöver drift och underhåll och kontrolleras. Behovet och vilken typ av underhåll och kontroll som krävs varierar beroende på vilken teknisk lösning avloppet består av. Det här är en av de största miljösatsningar i kombination med utbyggnadstakten av kommunalt vatten och avlopp (VA).

Arbetet fortsätter genom att kommunen nu kommer ut på plats. Målet nåddes genom att det gjort en arkiv inventering av många små avlopp på skärgårdsöarna. Nu fortsätter arbetet genom platsbesök och kommunen kommer besöka ca 1 500 fastigheter de kommande 3 åren. I år (2023) kommer platsbesök ske på Runmarö, Svartsö och Vårholma ö. Varje fastighet som ska få platsbesök i år kommer få ett informationsbrev i februari 2023.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.