KPMG:s utvärdering av Smartare Värmdö visar stora brister

Publicerad

Mall för nyhetsbild

2020 fattades ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige och dåvarande styre avsatte 60 miljoner under perioden 2021 till 2023 för satsningen Smartare Värmdö. Satsningen finansierades i Mål och Budget med 25 miljoner år 2021, 25 miljoner år 2022 samt 10 miljoner år 2023.

KPMG har av Värmdö kommun, efter fullmäktigebeslut, fått i uppdrag att genomföra en grundlig utvärdering av Smartare Värmdö, med fokus på att redovisa effekter och konkreta nyttor som genererats och fördelning av kostnader för dessa. En fördjupad utvärdering skulle även genomföras av utvalda områden/insatser som varit del av Smartare Värmdö.

Idag, onsdag den 5 juni kom utvärderingen av satsningen Smartare Värmdö. Utvärderingen visar på allvarliga brister.

Några av de viktigaste slutsatserna från utvärderingen är:

  • Avsaknad av samsyn
  • Bristfällig styrning och ledning
  • Obalans i nytta i förhållande till kostnader
  • Otydlig ekonomisk redovisning
  • Obalans mellan ambition visavi genomförande
  • Bristande förankring

Enligt KPMG finns, utöver de 54,2 miljoner kronor som utgjort beslutad pott för satsningar inom ramen för Smartare Värmdö, ytterligare cirka 50 miljoner kronor i verifierade kostnader.

I tjänsteskrivelsens förslag till beslut föreslås:

  • Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa genomförda åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde den 18 september samt att redovisa ytterligare planerade åtgärder till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2024.
  • Förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart stoppa nya kursstarter för Academy, Academy M samt Alumni.

Kommundirektören har enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.2.5 fattat beslut om att göra en polisanmälan. Polisanmälan kommer att lämnas in inom kort.

– Vi är en offentlig och skattefinansierad verksamhet och det är en självklarhet att följa lagar och regler. Som kommun ska vi ta ansvar för att skattemedel används på ett effektivt sätt som gynnar invånare och näringsliv i Värmdö. Eftersom utvärderingen precis inkommit kommer vi nu analysera, dra lärdomar och slutsatser för att därefter agera, säger Kerstin Andersson, tf Kommundirektör.

Trots kritiken i utvärderingen vill jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet till alla medarbetare för ert engagemang och hårda arbete i vardagen - för dem vi finns till för. Ambitionen med Smartare Värmdö var god men obalansen mellan ambition och genomförande är stor, avslutar Kerstin Andersson.

Utvärderingen i sin helhet finns här:


Utvärdering Smartare Värmdö , 1.9 MB.

Vid frågor, kontakta:
Tf Kommundirektör Kerstin Andersson 08-57047334, kerstin.andersson@varmdo.se

Pressansvarig Anette Niska Andersson 0736-827990, anette.andersson@varmdo.se