KTH-projekt med Värmdö som fallstudie

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under hösten har ett trettiotal studenter från Kungliga Tekniska Högskolan gjort projektarbeten med Värmdö kommun som fallstudie. Tisdagen den 13 december presenterade de sina slutsatser och utvecklingsförslag.

Jenny Andersson, avdelningschef på Strategiska avdelningen, är ansvarig för samarbetet med KTH-studenterna. Hon berättar att trafik- & transportområdet och ekologi & grönstruktur är några av de teman som studenterna har valt att arbeta med i kommunen.

Tre av de sammanlagt åtta projekten fokuserar på hur vi kan förbättra framkomligheten. En lösning som presenterades var Värmdöresan. Med hjälp av en app kan invånarna få personlig information om olika resval och vilken klimatpåverkan resvalet innebär. Ett annat förslag är att kommunen underlättar för pendlare vid byte av trafiksätt. Att vi integrerar cykelparkeringar, infartsparkeringar och busshållplatser än mer vid bytespunkter och gör det smidigare för pendlare vid byte av trafikslag.

Ett annat av projekten uppmärksammade hur kommunen ska kunna förstärka det gröna stråket i Grisslinge, i Nacka-Värmdökilen.

Studenterna gav som utvecklingsförslag att kommunen inte rör grönytorna utan låter ängsmark och skogsmark växa fritt. I dag är området extra utsatt då man vill bygga bostäder där samtidigt som det pågår en breddning av Grisslingerakan. Här är det särskilt viktigt att värna den gröna kilen, så att flora och fauna kan sprida sig från Värmdölandet mot Nacka och tvärtom.”

I januari får Jenny Andersson och hennes kollegor ta del av KTH-studenternas slutrapporter. Då ska hon och kollegorna utvärdera hur de kan använda sig av studenternas analyser i sitt framtida arbete.

Exempelvis kan vi ta med deras lösningar i vårt kommande arbete med att utveckla en mobilitetsplan. Det går också hand i hand med det framkomlighetsuppdrag som vi har fått från politiken.

KTH-studenterna är ett internationellt gäng, med representanter från Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Japan, Australien, Kanada och Malta. Jenny Andersson berättar att det har varit inspirerande att få lyssna på hur de ser på Värmdö och vad vi kan göra ännu bättre.

Just den internationella aspekten har varit jättespännande - att studenterna vävt samman sina erfarenheter från sina respektive länder med svenska erfarenheter och applicerat det i Värmdö kommun. Sedan är det jätteroligt att vi får berätta om Smartare Värmdö, hur vi jobbar och om våra möjligheter och utmaningar med samhällsplaneringen i kommunen. Det är även varumärkesbyggande för kommunen. Redan nu har vi studenter som önskar att få praktisera här. Dessutom vill KTH utöka vårt samarbete. Det är mycket inspirerande, avslutar Jenny Andersson.