Lämna dina synpunkter i arbetet med en havs- och kustplan!

Publicerad

Ett foto på en sjö

I vårt havs- och kustområde finns olika intressen som behöver samsas med varandra. Samtidigt behöver havet skyddas långsiktigt som en viktig resurs och användningen av mark- och vattenområden behöver vara hållbar.

Havs- och kustplanen tar avstamp i de strategier och riktlinjer som finns i kommunens översiktsplan, men fokus för planen är vårt havs- och kustområde. Planen ska ge en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ska också ge vägledning inför beslut om hur mark- och vatten i vårt havs- och kustområde ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnas.

Nu finns det möjlighet att lämna dina synpunkter kring vad som är viktigt att bevara, utveckla eller förändra i vårt havs- och kustområde genom vår dialogkarta eller genom digitala möten med de som arbetar med planen.

Läs mer här