Nu kan du lämna synpunkter på förslag till Nämdö nationalpark

Publicerad

Kajakläger på Långviksskär, Nämdöskärgården. Foto: Claes Grundsten

Kajakläger på Långviksskär, Nämdöskärgården. Foto: Claes Grundsten

I arbetet med att bilda en ny nationalpark i Nämdöskärgården finns nu ett förslag till föreskrifter och en skötselplan. Det går att lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 oktober 2024.

Förslag till föreskrifter och skötselplan

Sedan 2020 driver Värmdö kommun tillsammans med Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Stockholm och Havs- och vattenmyndigheten ett arbete för att bilda en nationalpark i de östra, yttersta delarna i Värmdö kommun i Stockholms skärgård. I början på året var förslaget till nationalpark ute på remiss. Projektet har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter och skötselplan.

Vad anger föreskrifterna?

Föreskrifterna anger vilka bestämmelser som kommer att gälla för markägare, berörda sakägare och för allmänheten inom den planerade nationalparkens gränser. Förslaget innehåller en konsekvensutredning för de föreslagna föreskrifterna i nationalparken.

Vad omfattar skötselplanen?

Skötselplanen omfattar mål och övergripande inriktning för skötsel och hur besökare ska tas emot i området. I förslaget till skötselplan ingår den mindre del av Långviksskärs naturreservat som kommer kvarstå som naturreservat när nationalparken bildas.

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget fram till den 15 oktober.

Så här lämnar du dina synpunkter

Du kan antingen skicka e-post till registrator@naturvardsverket.se eller med vanlig post till:

Naturvårdsverket

106 48 Stockholm

Ange ärendenummer NV-02554-18.

Bra att veta

  • Förslaget skickas nu ut på remiss för att göra det möjligt för alla berörda att lämna synpunkter.
  • Remisshandlingarna finns tillgängliga på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..
  • Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. finns en visuell presentation av förslaget med möjlighet att utforska kartorna med bland annat föreskriftsområden.
  • Efter remisstidens slut kommer de inkomna synpunkterna behandlas och vid behov kommer justeringar att göras. Besluten om föreskrifter och skötselplan tas efter att den planerade nationalparken har bildats. Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter och skötselplan i de delar av skötselplanen som omfattar nationalparken. Länsstyrelsen Stockholm beslutar i de delar som omfattar Långviksskärs naturreservat.

Dialogmöte den 24 juni

I samband med remissutskicket bjuder Värmdö kommun in närboende och lokala organisationer till ett dialogmöte den 24 juni i hembygdsgården på Nämdö. Mer information och anmälningslänk kommer längre fram.