Ny resursmodell för likvärdighet i Värmdös skolor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Utbildningsnämnden har beslutat om en ny modell som ska ge verksamheterna bättre förutsättningar till främjande och förebyggande arbete. Den ska också säkerställa tidigare insatser och ett långsiktigt stöd till eleverna.

Förutom skolpengen får Värmdös förskole- och skolenheter ersättning i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd samt en socioekonomisk ersättning som ska ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar. Utbildningsnämnden har beslutat om en ny modell för socioekonomiska ersättning respektive tilläggsbelopp inom särskilt stöd. Gällande egen regi byter tilläggsbelopp namn till verksamhetsstöd. Fristående regi ansöker fortsatt om tilläggsbelopp enligt tidigare modell.

Effektiv resursanvändning

Förändringen av modellen innebär att hela den totala ramen av budgeterade medel kommer att betalas ut. Barn och elever som är folkbokförda i kommunen ska få bidrag på samma grunder oavsett om kommunen är huvudman eller om en fristående skola är huvudman. Sättet att fördela pengar ska också främja en effektiv resursanvändning på skolorna samtidigt som det är rektor som avgör hur resurserna fördelas inom förskola/skola.

Det är bra att vi nu går ifrån den äldre modellen som inte längre fungerade, pengarna ska gå till våra elever och deras lärande och inte fastna inne på kommunhuset, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

Skollagen säger att utbildning ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas och att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Den föreslagna förändringen i fördelning av socioekonomisk ersättning kommer att leda till en tydligare socioekonomisk viktning, vilket innebär att medel i större utsträckning kommer att fördelas efter elevernas olika behov.

Ska uppväga skillnader

Våren 2018 beslutade utbildningsnämnden att göra en total genomlysning av skolpengen, tilläggsbeloppen samt lokalpengen. Syftet var att säkra framtida finansiering och kontinuitet inom skolverksamheten och säkerställa att resurser fördelas efter elevernas förutsättningar och behov, för att tillgodose en likvärdig utbildning.

Våra rektorer ska få bättre möjligheter att arbeta långsiktigt. Vissa förskolor och skolor kommer att få mer i ersättning, andra kommer att få mindre – behovet och elevunderlaget styr och det är möjligt genom en flexibel modell som möjliggör att vi kan använda de budgetmedel som avsatts, säger Peter Bergström, utbildningschef.

Genomlysningen visar att Värmdös nivå på skolpeng till förskola, förskoleklass och låg- och mellanstadiet ligger i det övre skiktet i regionen. Däremot ligger skolpengen för högstadiet något lägre än genomsnittet.

Resurser till de som behöver

Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Förslaget om socioekonomisk ersättning utgår därför ifrån en modell som fördelar resurser till elever som bäst behöver det samt ger skolorna goda planeringsförutsättningar.

Den nya modellen baseras på de variabler SCB analyserat för att se samband hos de elever som inte uppnår kunskapsmålen. De variabler som ingår är kön, nyligen invandrad, högsta utbildning för föräldrarna, ekonomiskt bistånd och elev boende med bara en förälder.