Planarbete för ett nytt Hemmesta centrum är på gång

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Arbete med detaljplan för Hemmesta centrum har pågått under en lång tid. Målet är att stärka Hemmesta centrum som en självklar mötesplats på Värmdölandet genom att utveckla det till ett levande centrumområde med trygga offentliga rum. Det ska finnas en blandning av bostäder, handel, park och torg i ett läge med bra kommunikationer och närhet till skola och natur. Ett avtal med en av de stora aktörerna i området ska göra det enklare att komma fram med en detaljplan för att möjliggöra detta.

Svårigheterna att komma framåt med detaljplanearbetet har bland annat varit att det är många olika fastighetsägare som är involverade i arbetet. Nu har kommunen ingått ett markanvisningsavtal med en av de största aktörerna i området – Sveaviken Bostad AB. Avtalet innebär att bolaget under två år har ensamrätt att rita på en utveckling av bebyggelse på kommunens markinnehav i planområdet. Syftet med denna överenskommelse är att enklare skapa förutsättningar för ett levande centrumområde med goda kvaliteter för både besökare och boende. Det bedöms också kunna möjliggöra en flytt av befintlig livsmedelsbutik intill ett nytt planerat torg.

- Vi vill se ett levande torg med en blandning av olika funktioner så som butiker, caféer, mataffär och arbetsplatser. Den här överenskommelsen gör det lättare för aktörerna i planområdet att få till stånd en sådan struktur i Hemmesta, säger Kristina Lång (C), ordförande kommunstyrelsens planutskott.

Under det senaste året har kommunen tillsammans med de övriga fastighetsägarna arbetat med en möjlig utveckling som innebär fler bostäder och verksamheter i Hemmesta.

- En utmaning för planarbetet är att man parallellt med planarbetet arbetar med att hitta lösningar för framkomligheten på Skärgårdsvägen tillsammans med Trafikverket, säger Greger Ragnarsson, kontorschef samhällsbyggnadskontoret.

Nu ser kommunen fram emot en process där vi tillsammans med medborgare kan se över ett förslag till ny strukturplan för utvecklingen i Hemmesta. Nästa steg är ett förnyat samråd som beräknas kunna genomföras under hösten, där medborgarna bjuds in till dialog om ett nytt förslag. För att följa planarbetet hänvisas till projektets hemsida.