Så arbetar vi för att hindra smitta i äldreomsorgen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Det har pågått ett intensivt och målfokuserat arbete sedan Covid-19 fick samhällsspridning inom vår äldreomsorg. Under hösten har ett av våra kommunala äldreboenden haft Covid-19, men samtliga fyra äldreboenden i Värmdö kommun är i nuläget utan smitta. Inom hemtjänsten finns ett par enstaka fall som förväntas friskförklaras inom kort.

Läget är stabilt på samtliga äldreboenden och inga nya fall har inträffat de senaste veckorna på något av boendena. För att värna de äldre så gäller fortsatt särskilda besöksrutiner för samtliga äldreboenden. Kontakta det boende du vill besöka för mer information.

Samverkan A och O

Varje vecka samverkar Värmdö kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) med såväl vårdcentraler i kommunen som representanter från samtliga äldreboenden och hemtjänstutförare. Detta för att stämma av bland annat tillgången på skyddsmaterial och smittspridningen i äldreomsorgen.

Våra veckoavstämningar har varit otroligt viktiga för att kunna ha ett effektivt utbyte med varandra och få en tydlig överblick om var eventuella insatser behöver sättas in, säger Soheila Soltani, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Värmdö kommun.

Snabbt agerande och rutiner

Äldreomsorgen i Värmdö kommun har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridningen. Och när smitta har brutit ut så har man agerat snabbt. Tf, äldreomsorgschef, Johanna Ramstedt berättar:

Nu vid senaste smittspridningen på Gustavsgården agerade ledningen tillsammans med samtliga medarbetare otroligt snabbt för att begränsa smittspridningen. Hygienrutiner stramades åt och personal fick inte förflytta sig mellan vissa avdelningar. Hygienombud sattes in som genomförde förstärkt utbildning inom basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Och jag kan konstatera att det i dagsläget inte finns någon smitta kvar på boendet.

Några av åtgärderna för att hindra smittspridning är:

  • Kommunen har i tidigt skede upprättat en central enhet som stöttar verksamheter med adekvat skyddsutrustning.
  • Samtliga medarbetare arbetar i heltäckande visir i nära omvårdnadsarbete.
  • Hygienombud har införts på den avdelning på äldreboende där smitta förekommit. Ombudets roll har varit att vara specialist på hygienfrågor, sprida kunskap och upptäcka strukturella risker och brister i verksamheterna.
  • Samtlig omvårdnadspersonal både inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten arbetar i enlighet med basala hygienrutiner. Ett systematiskt arbete för att säkra följsamheten av de basala hygienrutinerna pågår.
  • Samtliga medarbetare stannar hemma vid minsta symptom.
  • Samtliga äldreboenden har en tydlig rutin för besökare.
  • Direktiv från Region Stockholm, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket etc följs när det kommer till Coronafrågor, såsom exempelvis skyddsutrustning, smittspårning och provtagning.
  • Fortsatt särskilda rutiner vid besök på äldreboenden.

Skyddsutrustning

För närvarande finns det god tillgång på skyddsutrustning inom hela äldreomsorgen, även om förseningar i leveranser ibland kan förekomma.