Samverkan, digitali­sering och effektivi­sering inom social­tjänsten

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Socialnämndens minskade ram ställer krav på effektiviseringar. Förändrade arbetssätt och samverkan med utbildningskontoret för att utveckla det förebyggande arbetet är några av de åtgärder som planeras.

Socialnämndens ram för 2021-2023 reduceras med drygt 18 mnkr. Värmdö kommun är en kommun med hög andel sysselsatta och en utbildningsnivå som motsvarar snittet för övriga Sverige. Här finns en låg andel utrikesfödda, många i arbetsför ålder, hög andel egna hem och en lägre andel hyresrätter jämfört med övriga Sverige. Andel barn som lever i fattigdom är lågt.

Trots det har individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun under många år haft höga kostnader jämfört med andra liknande kommuner för de verksamheter som riktar sig till barn och familjer samt beroendevård. Höga kostnader inom barn- och ungdomsvården avser främst öppna insatser inom öppenvård men även personalkostnader.

För att klara omställningen som neddragningarna medför så jobbar vi med riskbedömningar tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare. Vi är rädda om den kompetenta personal vi har och ambitionen är att klara omställningen utan uppsägningar, säger Anna-Stina Fors Sjödin, kontorschef för individ och arbetslivskontoret.

För att nå en kostnadsnivå i linje med andra jämförbara kommuner behöver barn- och familjeverksamheterna minska kostnaderna för nästkommande år på motsvararande 6 miljoner kronor. För beroendevård och för verksamhet till personer med funktionsnedsättning blir neddragningen cirka 3 miljoner kronor.

Samordnade lösningar och förebyggande arbete

Antalet aktualiseringar inom den sociala barn- och ungdomsvården förväntas ligga kvar på samma nivå under 2021. Cirka 25 % leder till att utredning inleds och det är i jämförelse med andra kommuner en låg andel. Genom ett utvecklat arbetssätt bedöms fler aktualiserade behov kunna hanteras inom ramen för öppna insatser.

För att sänka de höga kostnaderna inom behovsprövad öppenvård kommer den utökade samverkan med skolan även under 2021 bidra till att antal placeringar i så kallade behandlingsskolor minskar.

När det gäller de förebyggande insatserna är det viktigt att barn, ungdomar och deras familjer kan få stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Det är därför viktigt att fortsätta bedriva förebyggande arbete och bibehålla resurser och den kompetens som finns inom dessa verksamheter, säger Birgitta Zaar, avdelningschef för barn och familj.

Värmdö kommun har cirka hälften så många ärenden per socialsekreterare som övriga Södertörnkommuner trots att flertalet av dem har en tuffare befolkningsstruktur. Målet är att genom förändrade arbetssätt och effektivare ärendehantering kunna öka antalet ärenden per handläggare.

Utöver det fortsätter utvecklingsarbetet med att ersätta externa köp av kvalificerade kontaktpersoner med interna samordnande lösningar på hemmaplan.

Effektiviseringsåtgärder, digitalisering och förändrade arbetssätt syftar till att omställningen ska kunna genomföras utan uppsägningar.