Samverkansavtal med Kvinnojouren Nacka Värmdö.

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I dagarna blev det klart med ett samverkansavtal mellan Värmdö kommun och Ideella föreningen mot våld i nära relation Nacka/Värmdö (Kvinnojouren Nacka Värmdö). Ett av effektmålen är att genom förebyggande arbete verka för att minska antalet våldsutsatta.

Kommunen har enligt lag (2 kap 2§ SoL) det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd den behöver. Enligt samma lag (5 kap 11§ Sol) har kommunen även ansvar för att särskilt beakta behov hos kvinnor som utsätts för våld av närstående och för barn som bevittnat våld. Värmdö kommun har inom Individ- och familjeomsorgskontoret egna resurser för att handlägga våld i nära relation och verksamhet som erbjuder stöd och hjälp till våldsutövande personer. För barn som lever i familjer där våld förekommer finns stöd att få både enskilt och genom gruppverksamhet.

Flertalet kvinnor söker även stöd och hjälp hos idéburna kvinnojourer. Kvinnojouren Nacka Värmdö är en del av den nationella kvinnojoursrörelsen och har varit aktiv sedan 1995. Kvinnojouren ger stöd och hjälp åt kvinnor som blivit utsatta för olika typer av övergrepp eller kränkningar.

Under 2021 mottog Kvinnojouren Nacka Värmdö föreningsbidrag från Värmdö kommun. Nu har parterna istället skrivit under ett samverkansavtal (IOP, Ett idéburet offentligt partnerskap) för att stärkta i synergieffekter av samarbetet parterna i mellan kunna hjälpa än fler.

- Samverkansavtalet kommer att bidra till en positiv utveckling för våra medborgare, berättar Marie Bladholm (M), ordförande Socialnämnden Värmdö kommun. Detta primärt genom att ge våldsutsatta kvinnor och deras barn ett mer omfattande stöd och skydd. I ett vidare perspektiv är avtalet också ett led i arbetet att verka för ett jämställdare samhälle fritt från våld.

Överenskommelsen fattas i en tid då både kommunen och Kvinnojouren ser en oroande samhällsutveckling beträffande det ökade antalet hjälpsökande våldsutsatta individer, nationellt såväl som lokalt.

- Vi är väldigt glada över det här samverkansavtalet, säger Birgitta Zaar, kontorschef för Individ- och familjeomsorgskontoret, Värmdö kommun. Kvinnojouren har genom sina medlemmar en unik möjlighet att ge lättillgängligt och flexibelt stöd till utsatta kvinnor. De utgör genom det ett värdefullt komplement till det arbete som Värmdö kommun utför och det mervärde kommunen kan erbjuda sina medborgare.

Effektmålen med samarbetet är enligt avtalet att genom förebyggande arbete verka för att minska antalet våldsutsatta, erbjuda våldsutsatta kvinnor och deras barn ett lättillgängligt omhändertagande och stöd samt att löpande ta fram och utveckla insatser för målgruppen. Aktuella insatser från Kvinnojouren Nacka Värmdö som nämns inom ramen för samarbetet är bland annat att samordna utbildningsinsatser inom temat våld till unga kvinnor, koordinera hjälpinsatser och fungera som en länk till olika stödinsatser i samhället samt att agera stöd vid bl.a. rättegångar och andra myndighetskontakter. Värmdö kommuns roll är förutom att tillsätta ekonomiska medel (400 000 kr per år), även att stödja upp med kommunikationsinsatser och verka för att möjliggöra deltagande för kvinnojouren i olika relevanta kommunala arrangemang.

- Kvinnojouren Nacka Värmdö är glada över att vi fått till stånd ett avtal med Värmdö kommun. Vi är särskilt nöjda med att det löper på två år i taget, då det underlättar vår planering av verksamheten och säkerställer stödet till de våldsutsatta, säger Sofie Öhman från Kvinnojouren Nacka/Värmdö.

Samarbetet följs löpande upp av en gemensam styrgrupp som består av representanter från både Kvinnojouren Nacka Värmdö och Värmdö kommun och samverkansavtalet gäller fram tills sista december 2023.

 

 


Behöver du hjälp och/eller stöd?

Hos Värmdö kommun får du stöd och hjälp om du är utsatt för hot och våld i din relation, eller av en närstående. Till exempel om du känner dig rädd eller hotad, känner dig kontrollerad, eller om din partner är mycket svartsjuk.Vårt specialutbildade team hjälper dig mer än gärna, även under jul och nyår, kring:

  • Information och råd
  • Stödsamtal
  • Rättshjälp
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Skyddat boende

Hjälp under kontorstid

Samtalsstöd 08-570 483 23
Be att få prata med Samtalsstödet. Här kan du vara anonym.

Socialsekreterare 08-570 481 48
Specialist på att möta dig som utsätts för våld och är i behov av råd, samt ev. skyddat boende.

Orosanmälan för barn 08 - 570 470 00
Är du orolig för ett barn som utsätts eller bevittnar våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Be om att bli kopplad till socialtjänstens mottagning för barn och unga.

Du kan även lämna en skriftlig anmälan genom vår e-tjänst som också kan vara anonym:

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa - Information (varmdo.se) Länk till annan webbplats.


Akut hjälp efter kontorstid

Polisen 112
Socialjouren 08-718 76 40

Vid smärta/skador sök vård på vårdcentral, på Södersjukhusets akutmottagning, eller på Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor (08-616 46 70 kvällar/helger).