Satsningar stärker kvalitén inom äldreomsorg och funktionsstöd

Publicerad

Kvinnor håller varandras händer

Under 2023 gjorde kommunen flera satsningar för att stärka kvalitén inom äldreomsorgen. Bland annat utbildningssatsningar, insatser mot ofrivillig ensamhet och anställningar av serviceassistenter till kommunens särskilda boenden.

Införandet av serviceassistenter inom kommunens särskilda boenden har bidragit till att avlasta undersköterskorna i deras dagliga arbete och gett dem mer tid till omsorgen av boende. Utvärderingen som gjorts kopplat till införandet visar att personalen upplever att det avlastar och bidrar till ökad kvalitet i verksamheten, säger Jan Rönnberg, kontorschef på vård- och omsorgskontoret.

Utbildningssatsningar är ytterligare ett viktigt inslag för att stärka kvalitén inom vård- och omsorgen. Äldreomsorgslyftet syftar till exempel till att stärka och höja kompetensen hos personal och första linjens chefer genom möjligheten att utbilda sig på arbetstid.

Under 2023 var totalt 26 medarbetare under utbildning och satsningen kommer att fortsätta fram till 2026, säger Jan Rönnberg.

Viktig intressentgrupp

Vård- och omsorgsnämnden ser pensionärsorganisationerna som en viktig intressentgrupp i den pågående utvecklingen av äldreomsorgen. Nämnden har flera pågående politiska uppdrag och i samtliga av dessa finns en knuten arbetsgrupp utsedd av pensionärsrådet.

Jag tror på dialog och samarbete med föreningslivet. Sedan 2023 har vi stärkt arbetet i Pensionärsrådet och det har gett positiva resultat. Vi fortsätter på samma väg 2024, säger Julia Ekedahl, vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Satsningar på det förebyggande arbetet inom äldreomsorgens målgrupper är ytterligare ett prioriterat område och i linje med den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft under 2025. Seniorcenter Diamanten har i samarbete med kultur och fritid gjort flera kraftsamlingar mot den ofrivilliga ensamheten.

Filosofi- och seniorcaféer anordnades på en rad platser i kommunen under 2023, där det funnits ett gott samarbete inom förvaltningen. Arbetet fortgår under 2024 och fler och fler hittar till de mötesplatser som skapas. Även i det här arbetet är kommunens pensionärsorganisationer en viktig samarbetspart, säger Jan Rönnberg.

Nå ut till fler äldre

Seniorcenter Diamanten fortsätter att jobba mot målet att nå ut till fler äldre och visionen är att skapa levande och öppna mötesplatser för målgruppen. Kontorets seniordagar är ett återkommande inslag för att nå kommunens äldre med det utbud som Seniorcenter Diamanten erbjuder. Under 2023 anordnades två välbesökta dagar med blandat inslag av information, föreläsningar och underhållning.

För socialpsykiatrins målgrupper finns Träfflokalen Ekhaga. Träffpunkten bidrar till förbättrad psykisk hälsa, en känsla av sammanhang och minskad isolering.

Initialt bedrevs träffpunkten för personer med biståndsbeslut, men sedan hösten 2023 är träfflokalen öppen för alla som känner tillhörighet att söka sig dit. Satsningen kommer pågå även under 2024, säger Jan Rönnberg.

Även inom området funkis har vi fokuserat på stärkt dialog. I rådet för funktionshinderfrågor diskuterar vi dagsaktuella utmaningar och möjligheter samt inspel på de politiska uppdragen. Detta fortsätter under 2024, säger Julia Ekedahl.

Ytterligare en lyckad satsning inom funktionsstöd 2023 var projektet Hälsa för alla med målsättningen att nå en ökad medvetenhet och kunskap om hälsosamma val och träning för målgruppen som erhåller insatsen gruppbostad.

Utvärderingen visade på positiva resultat med en ökad medvetenhet om den egna hälsan och för 2024 görs en bredare satsning på hälsofrämjande aktiviteter för att nå fler målgrupper inom funktionsstöd, avslutar Jan Rönnberg.