Satsning på skola, klimat och digitalisering i budget 2021

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kärnverksamheter som skola och äldreomsorg prioriteras i Värmdös budget för 2021. Där finns också en i sin omfattning unik satsning på digitalisering och automation. Satsningen på digitalisering och automation förväntas bland annat bidra till en minskad administration varför samtliga nämnder har fått besparingskrav inom området.

Budget 2021 beslutades i kommunfullmäktige den 11 november. Den totala rambudgeten är på drygt 2,5 miljarder. Den största delen av budget går till utbildningsnämnden, drygt 1,3 miljarder, där grundskolepengen höjs med 3 % och förskolepengen med 2 %.

Jag är glad att budgeten nu är beslutad. En stabil grund ger ett hållbart bygge och det gäller även i organisationer. Med budget 2021 prioriterar vi kärnverksamheten, minskar administrationen och vågar sålla bort resurskrävande projekt. Vi vill skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar och kvalitativ välfärd, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Digitaliserad välfärd

Digitalisering- och automatiseringsarbetet prioriteras genom en satsning på 25 miljoner kronor inom ramen för ”Vårt smartare Värmdö”, ett projekt som syftar till att samordna och effektivisera de insatser som görs inom digitalisering i kommunen.

Digitalisering är vägen till framtidens välfärd. På så sätt kommer vi inte bara effektivisera genom att vi sparar tid och pengar - vi bidrar också till att öka involvering och inkludering av våra medborgare genom de tjänster och den utökade service vi erbjuder, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun.

Trygghet, klimat och omsorg

Vård- och omsorgsnämndens budget uppgår till 500 MSEK. Digitala lösningar och kompetenssatsningar ska bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen. 50 miljoner kronor avsätts i en klimatinvesteringsreserv som till exempel kan användas vid godkännande av pågående förstudier vid klimatinvesteringar i egna fastigheter eller fossilfri fordonspark.

1 MSEK avsätts för trygghetsskapande åtgärder för att vidareutveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att genom olika konkreta åtgärder som belysning och stadsplanering påverka människors upplevda trygghet i Värmdö. Satsningen kommer också innebära olika utbildningsinsatser, trygghetsvandringar och dialoger.

Som ett led i prioriteringar av kärnverksamheter föreslås att den kommunala konsthallen, Gustavsbergs konsthall, ska konkurrensutsättas. Om en extern utförare inte hittas så föreslås att konsthallen avvecklas.