Seniorgården bygger nytt äldreboende i Värmdö

Publicerad

Illustration av en innergård.

Foto: Marge Arkitekter

Seniorgården AB kommer att bygga ett särskilt boende för äldre på Ingarö. Intresset från potentiella byggaktörer var stort och 20 anbud kom in. Byggnationen planeras att påbörjas under 2021.

Seniorgården hade det vinnande anbudet i en markanvisningstävling för att bygga ett särskilt boende för äldre i Pilhamn på Ingarö. Markanvisningstävlingen av den kommunala marken genomfördes via en öppen inbjudan med fasta förutsättningar för att delta.

Jag är väldigt nöjd med Seniorgårdens förslag och ser fram emot att ett nytt äldreboende kommer att byggas på Ingarö. Jag är särskilt glad över att vi skapar allt fler samarbeten med privata aktörer och på så sätt ökar valfriheten samtidigt som vi minskar kommunens egna investeringar.

Det säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Seniorgården har byggt cirka 5 000 seniorbostäder och 1 900 vård- och omsorgsbostäder under de senaste 30 åren.

Maria Börtemark, VD på Seniorgården fortsätter:

Vi är mycket stolta över förtroendet att få utveckla ett nytt, hållbart vård- och omsorgsboende i Pilhamn på Värmdö. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i genomförandet, tillsammans med vårt starka anbudsteam där bland annat Malmegårds Fastighets AB ingår.

Stort behov av flera boenden

Förutsättningarna för att delta i markanvisningstävlingen innebar bland annat att förslaget skulle följa gällande detaljplan samt innehålla minst 60 lägenheter med boendeform särskilt boende för äldre och ett tillagningskök. Seniorgårdens anbud valdes ut baserat på ett väl genomarbetat anbud med trivsam och hemlik boendemiljö i nära anslutning till gemensamhetsutrymmen samt att det förhåller sig väl till den kulturhistoriska miljön.

I dagsläget är våra befintliga särskilda boenden fullbelagda och det finns personer som står i kö. Vi ser också ett stort framtida behov av nya platser inom kommunen.

Säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Utvärdering efter fem teman

De inkomna anbuden har utvärderats och poängsatts utifrån fem teman; prissättning, gestaltning, driftseffektivitet och miljö, långsiktighet samt klimatpåverkan. En utvärderingsgrupp med kompetens från mark- och exploateringsavdelningen, planavdelningen samt avdelningen för äldreomsorg i egen regi har utvärderat de tjugo inkomna anbuden och sammantaget hade Seniorgårdens anbud fått högsta poäng och erbjöd också den högsta köpeskillingen för marken.

Det särskilda boendet kommer att ligga invid Kolströms kanal och omfatta cirka 70 lägenheter. I omgivningen finns kulturhistorisk bebyggelse från 1800-talet, Ingarö kyrka samt närhet till Brunns centrum med kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service. Planen är att byggnationen av boendet ska påbörjas under 2021 och att första inflyttningen kan ske under andra kvartalet 2023.