Skolråd införs i Värmdö kommun

2023-04-21

Fyra människor står framför havet.

Nu inför grundskole- och förskolenämnderna skolråd i Värmdö kommun. Dialogerna ska genomföras inför större strategiska beslut som påverkar barn och vårdnadshavare.

Dialogerna som kommer namnges skolråd ska fungera som ett sätt för nämnderna att få inspel och få ta del av synpunkter inför beslutsfattande. I samband med att Mål och budget 2023 fastställdes av kommunfullmäktige fick grundskolenämnden och förskolenämnden i uppdrag att tillsammans ta fram en instruktion för skolråd i Värmdö kommun.

- Vi har nu tagit ett stort steg framåt för att bättre förankra beslutsfattande bland berörda medborgare inför större strategiska skolbeslut som påverkar vårdnadshavare och deras barn. Skolrådet är en del av det utvecklingsarbete som vi i Värmdösamarbetet genomför för att stärka demokratin, öka det lokala inflytandet och flytta det politiska beslutsfattandet närmare berörda. Det fungerar som ett viktigt sätt för nämnderna att få direkta inspel inför beslutsfattandet. Berörda nämnder eller som i fallet på Möja, kommunfullmäktige, äger fortfarande full rådighet över beslutsfattandet, säger Amie Kronblad, kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

Första skolrådet - på Möja

Första skolrådet genomfördes på Möja den 20 april 2023. Inbjudna till dialogen var representanter för skolans föräldraråd samt vårdnadshavare till barn på skolan. Skolrådet inleddes med en presentation av närvarande politiker och tjänstemän samt en presentation av dagsläget på Möja skola. Därefter följde en gemensam dialog kring läsåret 2023/2024 på Möja.

Skolråd ska vara rådgivande och säkra ett samarbete mellan förskolenämnden och grundskolenämnden och de lokala föräldraråden. Vi vill skapa en god dialog mellan skola och hem samt en möjlighet att fånga upp tankar och synpunkter som berör våra barn och elever. Dessa inspel är viktiga vid framtagande av beslutsunderlag, avslutar Carmen Blom, chef på utbildningskontoret.

- Det här är en efterlängtad förändring som innebär att vi nu ytterligare ökar medborgarinflytandet i beslutsprocessen. Nu ska vi vid större organisatoriska avgöranden om skolan ta in synpunkter från och stärka dialogen med Värmdös vårdnadshavare, säger Sam Assadi, förskolenämndens ordförande.