Socialtjänsten ser framgångar och resultat med att arbeta med Signs of safety

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För att stötta utsatta familjer använder socialtjänsten ett förhållningssätt som kallas Signs of safety, som innehåller både konkreta pedagogiska strategier, ett tillitsbaserat bemötande och involvering av viktiga personer för familjen.

I somras kom socialtjänsten på nytt i kontakt med en familj som de tidigare jobbat med under flera år där det varit svårt att nå fram och åstadkomma någon hållbar förändring för barnen. Den här gången påbörjades kontakten i form av väldigt konkret socialt arbete, att åka hem med mat till hungriga barn. Genom ett respektfullt bemötande, en tilltro till mammans förmågor och täta uppföljningar kan socialtjänsten nu, 6 månader senare, avsluta hela ärendet och vara helt trygga med att barnen får sina behov tillgodosedda i sin hemmiljö.

Signs of Safety är en modell som innehåller ett antal konkreta arbetssätt för att utreda och bedöma risk och skydd i de familjer där det finns oro för att barn far illa, liksom för att jobba med föräldrar och andra vuxna runt barnet. Det är också en modell som förmedlar ett förhållningssätt som lyfts fram som viktigt för att utföra ett framgångsrikt socialt arbete. Att arbeta utifrån Signs of safety innebär att ha fokus på lösningar, att vara riktigt bra på samarbete och att ha en kritisk blick på det egna arbetet och organisationen. Det här är verkligen socialt arbete när det är som bäst!, säger Birgitta Zaar, socialchef.

Med tydlighet och genom att delaktiggöra både mamma, barn och familjens nätverk kan idag mamman med fyra barn hantera sin vardag utan socialtjänstens involvering.

Den största framgångsfaktorn var den tydliga riktningen om vad som behövdes uppnås med konkreta och mätbara mål vilket bidragit till att socialtjänsten idag kan dra sig ur och avsluta utredning och insats, säger Annie Ståhl, gruppledare Individ- och familjeomsorgskontoret.