Startbesked för naturreservat i Brunn beviljat

Publicerad

En stig genom en skog

7 september beviljade kommunstyrelsens planutskott ett start-PM för bildande av naturreservat i Brunn.

7 september beviljade kommunstyrelsens planutskott ett start-PM för bildande av naturreservat i Brunn på delar av fastigheterna Brunn 1:1, Brunn 1:286, Brunn 1:6 och Bergvik 1:1.
Det aktuella området ligger söder om Brunn och är en del av Nacka-Värmdö kilen och hyser höga natur och rekreativa värden. Den östra delen av det tänkta området för naturreservatet ägs av Värmdö kommun och den västra delen är privatägd.
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. I områdets östra del är syftet även att tillgodose behov av områden för friluftslivet utan att naturvärdena påverkas negativt.

I ett angränsande område på fastigheten Brunn 1:286 har ett detaljplanarbete på påbörjats. Start-PM för Brunn 1:286 godkändes av kommunens planutskott den 16 mars 2021. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål med en variation av storlekar och bostadstyper samt en förskola på fastigheten. Kommunen avser att genomföra reservatsbildningen med inriktning mot att bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer parallellt med detaljplanearbetet. Processerna är beroende av varandra.
Dialog med markägaren i området har påbörjats och arbetet kommer att ske i samverkan med fastighetsägaren.


Läs beviljat start-PM här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.