Startskott för införande av nytt arbetssätt

Publicerad

Människor i värmdösalen lyssnar på en genomgång

Under våren har det varit full fart hos Vård och omsorgskontoret. De har nämligen startat upp arbetet för IBIC, Individens behov i centrum.

IBIC är en nationell modell utarbetad av Socialstyrelsen för att stödja ett behovsinriktat, systematiskt och strukturerat arbetssätt för att arbeta med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Syftet att införa IBIC är att i utredning, planering och genomförande av insatser utgå från individens behov, resurser och mål snarare än utbudet av existerande insatser. Samt att dokumentation ska ske på ett likvärdigt, rättssäkert, systematiskt och strukturerat sätt som underlättar samarbete, uppföljning och kvalitetssäkring.

Från mitten av april har en mindre pilot genomförts inom Boendestöd. Pilotens syfte är att, både inom myndighet och utförarsida, testa det nya arbetssättet och processmallarna i Combine i mindre skala för att utvärdera och lära inför breddinförandet som sker senare i höst. Samtliga utförarverksamheter kommer att utbildas under september - oktober inför breddinförandet i början av november.

Införandet av IBIC har varit på tal under många år och nu har startskottet gått på riktigt. Man ser positivt på införandet, både myndighet och utförarsida tror att det nya arbetssättet kan bidra till ett större fokus på faktiska behov hos den enskilde och ökad tydlighet i beställningarna som skapar stort värde för både medarbetare och de verksamheten finns till för, Viktoria Loo Skyman projektledare.