Tyck till om Översiktsplanen!

Publicerad

Nu ställer vi ut den uppdaterade översiktsplanen för granskning och vi vill ha dina synpunkter på det uppdaterade planförslaget. Granskningsperioden pågår fram till den 28 februari 2022.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den ska också ge vägledning för beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning.

Arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan påbörjades under våren 2020 och har innefattat en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt tidig dialog med medborgare, nämnder och myndigheter.

Ett första förslag på uppdaterad översiktsplan ställdes ut för samråd under mellan 10 maj och 4 juli 2021. Synpunkter som kom in under samrådet har nu beaktats och planförslaget har uppdaterats. Resultatet presenteras nu och vi vill ha dina synpunkter på det uppdaterade planförslaget.

Under perioden 22 december 2021 – 28 februari 2022 har du möjlighet att ta del av planförslaget och kan lämna synpunkter.