Uppstart av IHR, Intensiv hemrehabilitering

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med start den 1 mars och sex månader framåt kommer mellan fem och tio enskilda kommuninvånare, som skrivs hem från sjukhus och är i behov av hemtjänst, att erbjudas möjligheten att delta i IHR.

IHR som insats innebär att undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten, sjukgymnast, arbetsterapeut, syn-och hörselinstruktör och myndighet samarbetar som ett fast team under tre månader med den enskilde i fokus. Syftet är att med rätt stöd i vardagen öka möjligheten till att bli mer självständig och på sikt klara sig med färre eller inga hemtjänstinsatser. Personalen inom hemtjänsten får utbildning och nära handledning av sjukgymnast och arbetsterapeut för att på ett tryggt sätt kunna vägleda den enskilde i sin vardag och även uppmuntra till sociala sammanhang. Det är den enskildes egna mål och önskemål, tillsammans med bedömningar från sjukgymnast och arbetsterapeut, som styr inriktningen på insatsen.

Samverkan är en viktig komponent i processen. Rehabilitering är i grunden regionens ansvar, vilket har föranlett ett givande samarbete mellan Värmdö kommun och regionen där ansvar och roller har klarlagts. Representanter från kommunens alla utförare av hemtjänst deltar i arbetet, säger Mahria Lövkvist, chef för vård och omsorgskontoret.

Insatsen IHR utvärderas löpande och följs upp genom intervjuer, statistik, bedömningar och tester samt självskattning.

Efter sex månader intensiv planering är vi ett motiverat team som ser fram emot uppstart den 1 mars. Vi tror verkligen på att insatsen IHR kan ge en ökad livskvalité och självständighet hos individen, säger Ida Karåker, samordnare för IHR och leg. Fysioterapeut.