Värmdö anlägger brygga för båtpendling

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En båtbrygga vid Ålstäket ska anläggas av Värmdö kommun. Bryggan är en förutsättning för att den planerade båtpendlingslinjen mellan Värmdö och Stockholm ska kunna genomföras. Försöket med båtlinjen ska genomföras på prov under två år med start 2022.

Värmdö kommun och region Stockholm har beslutat om en gemensam satsning på båtpendling. För Värmdös del innebär satsningen utbyggnad av nödvändig infrastruktur.

Jag är mycket glad för den här satsningen. Vi har under lång tid arbetat för att utveckla Värmdöbornas möjlighet till alternativa resvägar för att minska belastningen på vägnäten. Det här kommer också möjliggöra ett mer attraktivt val av transport för besök till och från vår skärgårdskommun" säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Pendelbåtlinjen är en otroligt viktig hjärtefråga för oss i Centerpartiet, därför är jag så glad att vi nu tar nästa steg för att sjösätta planerna. Pendelbåten kommer bidra till flera samhällsvinster för Värmdö, inte minst kommer den öka livskvaliteten för resenärerna" säger Kristina Lång (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Genom mål och budget 2020 har Värmdö prioriterat anläggningarna för båtpendling i kommunen som investeringsprojekt. Enligt region Stockholm ska en utbyggnad av kollektivtrafik till sjöss genomföras för att skapa smarta resvägar som kortar restid och avstånd, samtidigt som vägar avlastas och framkomligheten ökar.

Minskad restid och attraktivt färdsätt

Försöket med pendelbåtlinje i Värmdö ska genomföras under två år med trafikstart 2022. Linjen ska utgå från Ålstäket/Östra Mörtnäs och ha mellanliggande stopp vid Norra Lagnö, Koviksudde, Riset för att därefter gå till Slussen och Strömkajen. Linjen förväntas bli ett alternativt och attraktivt färdsätt till och från Värmdö och de centrala delarna av Stockholm.

Vi vet att de båtpendlingslinjer som har startat i övriga delar av regionen snabbt har blivit uppskattade. Det är ett attraktivt sätt att resa och avlastar övriga trafiksystemet samtidigt som det medför tidsvinster. Dessutom kan eventuell restidsförlust kompenseras av andra värden som båtpendling ger, exempelvis bättre möjlighet till att arbeta och vila på en båt än på buss eller i bil" säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

En ny brygga i Ålstäket/Östra Mörtnäs är avgörande för möjligheten att ordna en snabb och effektiv båtpendling mellan Värmdö och Stockholm. Platsen är en viktig bytespunkt för buss, cykel, bil och båt.

Utveckling av infartsparkeringar och framkomlighet

Parallellt pågår samordning i andra projekt som har koppling till utbyggnaden av båtpendlingslinjen. Bland annat Trafikverkets vägplan för framkomlighetsåtgärder på Grisslingerakan, detaljplanearbete för fortsatt bebyggelse av bostäder i området och infartsparkering kopplad till båtpendlingen. Frågan om infartsparkering behöver även ses över för att antalet infartsparkeringar vid Grisslinge ska kunna utökas.

Eftersom båtpendlingen är på prov under två år så är valet av konstruktion för bryggan en flytponton. Bryggan kan även fortsättningsvis användas om linjen blir permanent, men om linjen inte fastställs går det att montera bort den lösa flytande delen för att sälja den vidare eller använda på annat håll.

En upphandling för arbetet pågår och förväntas vara klar i februari 2021. Arbetet har skett i nära samverkan med trafikförvaltningen i länet.