Värmdö backar något i Svenskt Näringslivs företagarundersökning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I jämförelse med fjolårets rekordmätning får Värmdö ett lägre sammanfattande omdöme gällande det lokala företagsklimatet.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I årets enkät höjer sig Värmdö något när det gäller bredband och brottslighet/otrygghet, samt ligger kvar på samma nivåer som föregående år gällande kommunens attityder, upphandling samt service och bemötande. Dock får Värmdö sämre betyg inom flera områden, bland annat när det gäller infrastruktur, dialogen med kommunens beslutsfattare och information till företagare. Förbättrad lokal infrastruktur är den mest prioriterade frågan för att förbättra företagsklimatet enligt Värmdöföretagen.

Näringslivet i kommunen är oerhört viktig för kommunen och hela Sverige. Vi tar till oss alla synpunkter som kommer i alla former för att fortsatt utveckla vårt näringslivsklimat. Givetvis ska vi fortsätta den positiva trend som vi såg i förra årets mätning och jobba strukturerat med den återkoppling som vi kan få fram genom årets mätning. Dialog, handläggningstider och information borde inte vara så svårt att förbättra då det handlar om vår, kommunens, vilja och inställning, det är däremot svårare med infrastrukturen som hänger ihop och ägs av andra myndigheter och som vi ständigt kämpar för att påverka" säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den företagsklimatsranking som presenteras i september baseras bland annat på enkätsvaren där företagare får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler. Värmdö kommun använder resultatet, i kombination med andra undersökningar, i sitt arbete att förbättra det lokala företagsklimatet. Nu ska det systematiska arbetet fortsätta och utvecklas.

Smartare Värmdö är en av satsningarna för att fortsätta arbetet med att lösa företagens utmaningar och tillsammans med näringslivet ska vi skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. Företagarnas synpunkter är ett värdefullt verktyg i vårt fortsatta förbättringsarbete till ett bättre företagsklimat" säger Ulla Rådling, Tf Näringslivschef.

Om undersökningen.

Enkätresultat och annan information finns på Svenskt Näringslivs webbplats

www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.