Värmdö kommun bemöter uppgifterna i NVP

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun bemöter artikeln i NVP angående IVO:s tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre.

Värmdö kommun ser positivt på att få en granskning för att säkerställa kvaliteten och åtgärda identifierade brister men vill också gå ut med ett förtydligande av hur kommunen arbetar för att säkerställa patientsäkerheten.

IVO genomförde under 2021–2022 en nationell tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (Säbo). IVO har i sitt beslut konstaterat följande brister inom Värmdös kommunala särskilda boenden:

  • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för uppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

Nedan följer en sammanställning av de åtgärder som genomförts/planerar att genomföras inom de kommunala särskilda boendena samt aspekter som gett en påverkan på det negativa resultatet i tillsynen:

Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för uppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.

En rad åtgärder har redan initierats för att komma till rätta med de brister som uppmärksammats vid tillsynen. Inom verksamheterna har flera specialistundersköterskor inrättats i syfte att stötta sjuksköterskorna och rehabpersonal i deras roll. Gustavsgården har inrättat två rehabiliteringsresurser och två sjuksköterskeresurser. Samtliga fyra med mångårig erfarenhet där syftet är att avlasta HSL-personalen med arbetsuppgifter. På Djuröhemmet har en specialistunderskötersketjänst inrättats, anpassat utifrån verksamhetens behov. Delegeringsutbildning har utvecklats och sker med uppföljningar kontinuerligt.

En digital språkutbildning är framtagen för personal som har behov av att öka kunskapen i det svenska språket. På Djuröhemmet har man utöver detta utbildat tre språkombud i syfte att stötta kommunikationen på arbetsplatsen. Språkombuden är delaktiga vid introduktion av nya medarbetare kring rutiner, dokumentation samt leder arbetet för en språkutvecklande arbetsplats.

Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.

Granskningen är genomförd under en period då det pågick en överföring från ett journalsystem till ett annat, vilket medfört att granskningen bygger på det gamla journalsystemet. Det nya dokumentationssystemet bygger på klassifikation av funktionstillstånd och vårdåtgärder, i enlighet med kraven från Socialstyrelsen och patientsäker dokumentation. Det nya journalsystemet har möjliggjort tydligare sökvägar och en mer sammanhållen journalföring. Under 2023 pågår också en utökad egenkontroll av journalföring initierad av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Utöver detta genomför MAS verksamhetsuppföljning för att säkerställa att journal förs i enlighet med gällande krav på kvalitetsregister.

Ett nytt arbetssätt med ny schemaplanering är under införande i syfte att skapa en hög kontinuitet på boendena vilket leder till att en boende träffar färre vårdare.

Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.

Regionen och kommunen har en överenskommelse med en plan för läkemedelsgenomgångar vilken har följts. Det har däremot förekommit brister i dokumentationen angående läkemedelsgenomgångar. Rutiner för hantering av läkemedel inklusive delegering finns upprättade. Efter IVO:s granskning har en mer omfattande delegeringsutbildning tagits fram.

Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk

Värmdö kommun är delägare i Palliativt kompetenscenter och har sedan IVO:s granskning utbildat tio palliativa ombud på Gustavsgården respektive tio på Djuröhemmet för att säkerställa en god palliativ vård. Ombudens uppgift är att informera och sprida kunskap till medarbetare och ledning om det palliativa förhållningssättet. De ska arbeta för att utveckla omvårdnaden av vårdtagaren och stödet till närstående utifrån det palliativa förhållningssättet. Uppdatering av lokala rutiner är under utveckling.

Sammantaget har en rad åtgärder redan vidtagits utifrån IVO:s granskning, varav flera redan var initierade innan granskningen genomfördes. Kvalitetssäkring och patientsäker vård är en fråga som verksamheterna inom kommunen arbetar aktivt för alla dagar i veckan.

Om du har frågor eller funderingar gällande IVO:s tillsyn så uppmuntrar vi dig att ta kontakt med berörd verksamhet.