Värmdö Kommun satsar på hållbar trafik- och infrastrukturmiljö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö Kommun har tagit fram en kommunövergripande Trafikstrategi för trafikrelaterade frågor för en långsiktigt hållbar vägledning och stöd i strategiska trafikfrågor. I takt med att kommunen växer och allt fler fritidshus permanentas ökar även kraven på en väl fungerande infrastruktur.

Trafikstrategin samlar på ett enhetligt sätt trafikfrågor och beskriver hur kommunens befintliga infrastruktur ser ut, vilka utmaningar som finns, ansvarsfördelning mellan parter samt övergripande mål inom ett flertal fokusområden för att nå en hållbar trafik- och infrastrukturmiljö. Tidshorisonten föreslås likt kommunens Översiktsplan vara 2030 men med en utblick mot 2050 likt den regionala utvecklingsplanen.

Med den här strategin har vi tydliggjort vår målsättning för Värmdös vägnät de kommande åren. Värmdös infrastruktur och framkomlighet ska planeras utifrån alla trafikslag och kommunens geografi. Vi har områden som är kollektivtrafiknära medan en stor del av Värmdö är oerhört beroende av bilen och där måste både kommun, stat och region fullfölja sina delar av ansvaret. Exempelvis genom nödvändiga statliga satsningar på vägkapacitet och en ökad bussturtäthet säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.


Det är bra att vi nu beslutat om en strategi för hur framkomlighet i Värmdö ska bli bättre, samt hur transportsystemet ska utvecklas så att det säkerställer en god resurs­hållning och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Då kommunen växer måste hela kedjan med infrastruktur följa med. Jag är otroligt positiv till att vi nu har en fullskalig strategi att arbeta utifrån, då vi alla som bor och verkar i Kommunen bevittnat att framkomligheten inte är den bästa som den ser ut idag, säger Cecilia Lejon, Kommundirektör, Värmdö kommun.

Värmdö kommuns vägnät är uppbyggt av enskilda, kommunala och statliga vägar där respektive huvudman ansvarar för drift och underhåll. Vid en ökad befolkning och teknisk utveckling står kommunen inför ett antal utmaningar för att uppnå en hållbar trafik- och infrastrukturmiljö och frågor så som elförsörjning, rådighet och parallella vägar och vägnät blir viktiga att bevaka för att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten för Värmdö kommuns invånare.

Fler skulle åka kollektivt om turtätheten förbättrades och tidsåtgången var mindre. Pendlingssträckor och restid till arbete och fritidsaktiviteter är jämfört med övriga kommuner i regionen långa och tidskrävande, avslutar Cecilia Lejon.

För att kunna uppnå de mål som finns beskrivna i vision 2030 pekar Trafikstrategin ut tio målområden. Målen grundar sig i kommunens översiktsplan, vision 2030 och de lokala miljömålen. De tio utpekade målområdena är:

  • Framkomlighet
  • Trafiksäkerhet
  • Tillgänglighet
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Gång
  • Trygghet
  • Cykel
  • Infartsparkering
  • Klimat- och miljöpåverkan