Värmdö kommuns uppdaterade översiktsplan antagen

Publicerad

Byggnader mot en blå himmel

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som visar samhällets utveckling på lång sikt. Kommunfullmäktige har 22 juni tagit beslut om att anta den uppdaterade översiktsplanen som visar utvecklingen i Värmdö kommun till år 2035.

Översiktsplanen ger en samlad bild av kommunens planerade och långsiktiga mål för samhällsutvecklingen. Den ger också vägledning inför beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön kan utvecklas och bevaras. Den visar också hur nationella, regionala och lokala intressen samordnas.

Några viktiga målsättningar i översiktsplanen är att kommunens grönområden värnas, att flerbostadshus och allmän samhällsservice koncentreras till våra centrumområden med kollektivnära lägen och att småhuskaraktären bevaras. Framkomligheten på kommunens vägar är ytterligare en viktig förutsättning för ett välfungerande samhälle.

De flesta av oss som idag bor i kommunen, har gjort ett aktivt val att flytta hit för att bo nära naturen och skärgården, och det är viktigt att vi fortsättningsvis värnar dessa värden. Vår utgångspunkt i den uppdaterade översiktsplanen har varit att kommunens grönområden värnas, att småhuskaraktären bevaras och att flerbostadshus och allmän samhällsservice koncentreras till våra centrumområden samt att framkomligheten på kommunens vägar förbättras" säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med att uppdatera översiktsplanen påbörjades under våren 2020.

Översiktsplanen utgår ifrån de många workshops och dialoger som har förts med olika grupper. Genom fokusgrupper har många av kommunens medborgare och organisationer kunnat komma till tals som exempelvis kommunens ungdomsråd, skärgårdsråd, råd för funktionshinderfrågor, politiker, byggaktörer, stora markägare och tjänstemän. Därutöver har allmänheten även haft möjlighet att boka in digitala möten med projektledarna för översiktsplanen för att ställa frågor och lämna synpunkter. Kommunens medborgarpanel har också vid två tillfällen fått ge synpunkter genom enkäter. Slutligen har alla av kommunens invånare även kunnat lämna in synpunkter under samråd och granskningsskedet. Dessa synpunkter har antingen arbetats in eller besvarats inför det slutgiltiga antagandet.

Översiktsplanen är en grundpelare i förvaltningens långsiktiga planering av och arbete med samhällsplanering. Den ger oss en bra grund att stå på i strategiska vägval och pekar ut riktning för samhällsbyggnaden" säger Greger Ragnarsson, chef samhällsbyggnadskontoret.


Här finns den antagna översiktsplanen, granskningsutlåtandet och miljökonsekvensbeskrivningen


Översiktsplan