Värmdö representerat i SKR:s AI-nätverk

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Birgitta Zaar, chef för individ-och familjeomsorgskontoret i Värmdö kommun, är en av tolv som valts in i SKR:s kommungemensamma arbetsgrupp för AI (Artificial intelligence).

I mars startar Sveriges Kommuner och Regioner en arbetsgrupp för ett djupare samarbete kring AI och andra viktiga fokusfrågor inom det kommunala välfärdsuppdraget. Birgitta Zaar från Värmdö kommun har valts fram som en av tolv personer som företräder Sveriges kommuner i det nya nätverket. Gruppen blir ett forum för att lära av varandra, samordna insatser och identifiera gemensamma fokusområden.

Som första uppdrag utgör gruppen det så kallade AI-rådet inom AI Swedens projekt Kraftsamling AI. Syftet är att identifiera hur AI kan hjälpa kommuner och organisationer i civilsamhället samt etablera en handlingsplan för ett ökat värdeskapande i kommunsektorn.

Att Birgitta, i sin roll som socialchef är invald i SKR:s kommungemensamma arbetsgrupp för AI är bra. Det är bra, inte bara för Värmdö kommun utan för offentlig sektors utveckling. Arbete med AI inom socialtjänsten är en utmaning med många bottnar, såväl juridiska som etiska och tekniska. Här ges Värmdö kommun en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen. Det kommer vi att göra med fokus på stöd för de enskilda personer som socialtjänsten är till för, säger kommundirektör Cecilia Lejon.