Workshop om kommunens havs- och kustplan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunstyrelsen har deltagit i en workshop kopplad till framtagandet av en havs- och kustplan. En havs- och kustplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan som syftar till att reglera allmänna intresse samt utvecklingen av skärgården.

Beslut om att ta fram en havs- och kustplan togs i kommunstyrelsen 2018. Havs- och kustplanen ska vara ett strategiskt dokument i den fysiska planeringen, vid beslut om skydd av värdefull natur och kulturmiljöer och vid frågor om etablering av olika typer av verksamheter. Planen ska utgå från översiktsplanens mål och riktlinjer samt ta avstamp i det kunskapsunderlag som redan finns.

Värmdös skärgård är unik och måste så förbli. Havs och kustplanen som vi nu tar fram är avgörande för att den stakar ut den framtida utvecklingen för skärgården. Hur får vi fler fastboende på våra kärnöar och tillgängliggör området för besökare samtidigt som vi värnar den sköra skärgårdsfaunan. Det är så vi får en levande Östersjö, säger Kristina Lång, Ordförande i kommunstyrelsen planutskott.

En workshop har genomförts med kommunstyrelsen för att diskutera utmaningar och framtid i kommunens skärgårdsområde. Frågor som diskuterades var hur en hållbar utveckling i skärgården ser ut med fokus på bland annat bibehållen service, tillgång till bostäder och grundvatten samt bevarande av natur- och kulturvärden.

Att vår skärgård ska vara en levande skärgård är ett intresse för såväl invånare som näringsliv och besökare. Det är välkomnade att det nu pågår ett arbete för att utveckla skärgården, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Det är självklart inte bara vi politiker som ska tycka till. Alla Värmdös invånare kommer kunna påverka innehållet när planen skickas ut på samråd, avslutar Kristina Lång,

Vad innebär en livskraftig skärgård

För att skärgården ska vara livskraftig måste det finnas möjlighet för skärgården att utvecklas. Då krävs en kombination av bostäder för livets olika skeden, en välfungerande service inklusive likvärdig och kvalitetsmässig utbildning, infrastruktur, ett aktivt näringsliv, en besöksnäring, tillgång till dricksvatten och välmående natur- och vattenmiljöer. För att kunna ha en bibehållen servicenivå behöver befolkningen på sikt minst ligga kvar på samma nivå som eller öka. Värmdö har genom sin översiktsplan uttalat att kommunens utveckling främst ska koncentreras till de fem större öarna, de så kallade kärnöarna – Runmarö, Nämdö, Möja, Sandön och Svartsö.

Läs mer om Värmdö kommuns översiktsplan här: Översiktsplan - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.