Bygget av den nya Skurubron

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Illustration: Dissing+Weitling

Trafikverket bygger en ny bro över Skurusundet. Bygget av den nya Skurubron startade hösten 2019 med markarbeten på Skurusidan.

Den nya bron byggs för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 222, Värmdöleden.

Varför en ny bro?

Trafikverket bygger den nya bron över Skurusundet för att skapa en säkrare förbindelse med bättre framkomlighet för alla. Den nya Skurubron bidrar till att Nacka och Värmdö kan fortsätta att utvecklas och förbättrar förutsättningarna för hållbart resande.

Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält, vilket ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Med den nya bron kommer trafiken att flyta bättre.

För dig som åker buss blir det bättre eftersom den nya bron kommer att ha separata kollektivkörfält.

Det blir också bättre för dig som går och cyklar. Trafikverket ska bygga ett nytt gång- och cykelstråk med ljusare och öppnare passager under vägarna, på bägge sidor om sundet.

Bygget är igång

Den nya bron beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart 2024.

Sedan augusti 2019 har arbetat med projektering och förberedelser startat. Efter årsskiftet planerar Trafikverket att börja spränga för den nya bron och vägen. Längre fram ska trafikplatserna Skuru och Björknäs anpassas till den nya bron och gång- och cykeltrafikanter får öppnare och ljusare passager under Värmdöleden.

Sedan november leder Trafikverket om gång- och cykeltrafiken så att den nya bron ska kunna byggas söder om den befintliga bron. Bygget kommer att kräva fler omledningar av gång- och cykeltrafiken längre fram.

Värmdöleden kommer att ha två körfält öppna i vardera riktningar under byggtiden.

Entreprenadformen är totalentreprenad och byggarbetena beräknas pågå under tre år.

För ytterligare information och frågor om projektet hänvisar vi till Trafikverkets webb:


trafikverket.se/skurubron  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.