Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Föroreningar i Farstaviken

Föroreningarna i Farstaviken har sitt ursprung i den tidigare industrin i Gustavsberg och lakvatten från den gamla porslinsdeponin som anlades på 1940-talet.

På deponin har slam från porslinsfabrikens reningsverk och andra rester från produktionen tippats. Deponin är klassad som en icke-farlig avfallsdeponi, den är avslutad, sluttäckt och godkänd av länsstyrelsen. Däremot så saknar den bottentätning, vilket krävs vid nybyggnation av deponier.

Länsstyrelsens och kommunens ansvar

Länsstyrelsen i Stockholms län var ansvarig för tillsynen av deponin och sedan för övertäckningen av den. Länsstyrelsen godkände sluttäckningen av deponin i februari 2016 och lämnade sedan över tillsynsansvaret till Värmdö kommun. En fastighet i anslutning till deponin var då ännu inte sanerad och bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade om övertäckning av fastigheten i juni år 2017. Arbetet pågår och kommer att vara färdigt under 2018.

Färdigställd rening senast 2019

Det fastställda beslut som finns i nuläget är att det lakvatten som släpps ut från Ekbacksdeponin ska ha en färdig rening senast år 2019. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att det är lämpligt att invänta inneslutningen/övertäckningen av den intilliggande fastigheten för att se vilken effekt det har på det utgående vattnets volym och föreningsinnehåll. Det är viktigt att reningen anpassas efter det faktiska behovet och att det blir rätt teknik.

Farstaviken och Ekobacken – vad händer nu?

Kommundirektören tillsatte i våras en arbetsgrupp som både samordnar det kommunala utredningsarbetet och har inlett en samverkan med berörda verksamhetsutövare, JM och Villeroy & Boch, för att kartlägga utsläpp och komma fram till förslag till åtgärder.

Farstaviken

Sedan informationsmötet som hölls i kommunhuset den 18 juni har det tagits ytterligare vattenprover i Farstaviken. Som vid tidigare provtagning så var bakterieproverna tjänliga enligt Badvattenförordningen. Samtliga metaller som provtagits ligger långt under risknivåerna för dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Miljökvalitetsnormerna har lägre gränsvärden jämfört med gränsvärden för dricksvatten eftersom delar av växt och djurliv är känsligare för tungmetaller. Proverna visar att arsenik, koppar och zink ligger över miljökvalitetsnormernas gränsvärden. Detta bekräftar det vi redan vet om Farstavikens status som beror på tidigare verksamhet i området. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att ta prover på samma punkter vid ytterligare två tillfällen under höst och vinter.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har under år 2016-2017 handlagt tre ärenden gällande utsläpp av orenat dagvatten i Farstaviken. Samtliga utsläpp har åtgärdats. Nämnden har dessutom genomfört tillsyn av aktuella verksamheter och riktat förelägganden om åtgärder.

Ekobacken

Fler utredningar gällande dag- och lakvatten samt geologiska förutsättningar har gjorts i Ekobacken under 2018. Utredningarna visar på förekomst av sulfidhaltigt berg, i samband med exploateringen har detta bidragit till försurning av dagvatten i området. Vidare visar utredningarna att det sura dagvattnet har orsakat urlakning av naturligt förekommande metaller i berggrunden. I nuläget pågår arbetet med att bedöma miljöpåverkan av sulfidmineral och föreslå lämpliga åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna från Ekobacken i dag- och lakvatten.

Förekomst av sulfidhaltigt berg och problematik i denna storleksordning är inte vanligt förekommande i Stockholms län. Värmdö kommun samarbetar för närvarande med konsulter med expertis inom geologi för fastställa lämpliga åtgärder, men också ta reda på metoder för att förhindra att liknande problem uppstår i andra delar av kommunen.

Frågor och svar

Kan man bada i Farstaviken?

Undersökningar som gjordes 2013 visar att föroreningarna lägger sig i bottensedimenten på Farstaviken. Den typen av föroreningar kan påverka växt- och djurliv snarare än människor. Risker för negativa effekter hälsa vid bad mm från vatten bedöms därför som små. Däremot så finns det ingen kommunal badplats anlagd vid Farstaviken. På de badplatser som finns uppgivna på vår hemsida tas det under badsäsongen bakterieprover. Om man är orolig för badvattenkvalitén rekommenderar vi därför bad vid de anlagda badplatserna där provtagning utförs.

Läs rapporten från undersökningen här , 24.3 MB.

Är föroreningarna farliga för mig?

Undersökningar som gjordes 2013 visar att föroreningarna lägger sig i bottensedimenten på Farstaviken. Den typen av föroreningar kan påverka växt- och djurliv snarare än människor. Risker för negativa effekter hälsa vid bad mm från vatten bedöms därför som små.

Om Värmdö kommun ändrar sina rekommendationer om bad i Farstaviken kommer vi informera om detta.

Det hänvisas till att höga halter av föroreningar rinner ut. Vad menas med det?

Ifrån deponier kommer det ofta lakvatten, från Ekbacksdeponin går det en ledning där lakvattnet leds ut i Farstaviken. Det som släpps ut är vissa metaller som är vanligt i avfall från keramisk industri, t.ex. bly och zink.

Vad kommer att göras för att komma tillrätta med problemen?

Värmdö kommun är medveten om problemen och föroreningshalterna i Farstaviken och det är en ständigt pågående diskussion i kommunen. Vad som slutgiltigt kommer att göras för att komma tillrätta med helhetsproblematiken med föroreningarna i Farstaviken är ännu inte klargjort då det är en komplicerad fråga som omfattar ett antal åtgärder med ett flertal aktörer inblandade.

Vem kan svara på frågor och synpunkter?

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar över badvatten och miljöfarliga verksamheter. Ni är välkomna att kontakta medarbetare inom bygg- och miljöavdelningen via vårt Kontaktcenter.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar