Hög kvalitet i Värmdös skolor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nationella mätningar visar att Värmdös skolor håller en hög kvalitet och ligger över snittet inom många områden. Både meritvärdet för avgångselever i år 9 och andelen behöriga till det naturvetenskapliga programmet ligger högre än rikssnittet.

Forskning visar att det som främst påverkar elevers studieresultat är skickliga och engagerade lärare, hur undervisningen organiseras och genomförs samt hur elever får återkoppling på sina prestationer och hur de ska arbeta vidare.

Glädjande nog visar resultat från formella mätningar att våra skolor står för det. Vi ligger högre än snittet på många områden och andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet efter år 9 är lägre på Värmdö.

Det säger Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö kommun.

Meritvärdet för avgångselever i årskurs 9 ligger på 241 poäng för år 2019, och där är snittet för riket 230 poäng. Andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen ligger på 85,7 %, vilket ger oss en sjunde plats bland regionens 26 kommuner.

Hela 89,5 % av eleverna i Värmdö är behöriga att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet, där är motsvarande siffra för riket 82,5 %.

Andelen elever i årskurs 9 som inte är behöriga att söka ett gymnasium är på riksnivå 17,5 % och motsvarande siffra för Värmdö är 10,5 %. Idag ligger andelen elever som är behöriga att söka till det naturvetenskapliga programmet på 88,1 % vilket ska jämföras med rikssnittet på 78,8 %.