Innovation och förnybar energi i Värmdös miljöbokslut

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Innovationsprojekt inom hållbara lösningar och förnybar energi i de kommunala fastigheterna är några av de resultat som redovisas i miljöbokslutet. Ekologisk mat i de kommunala måltiderna har ökat och stod för 29%.

Det årliga miljöbokslutet ger en samlad bild vad som gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen. I april antogs också en miljö- och klimatplan med kommunens mål för perioden 2020-2030.

- Jag är stolt över vårt arbete. Genom de insatser som presenteras i miljöbokslutet och vår klättring på Aktuell hållbarhets miljöranking, så ser vi resultatet av att vi jobbar på för att nå våra mål. Nu ska vi förstärka det här ytterligare, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens arbete med planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp och tillsynsarbete fortsätter och är viktiga åtgärder för att bibehålla grundvatten av god kvalitet och arbetet med att förbättra miljökvalitetsnormen för vatten.

Värmdöborna återvinner

Flera positiva åtgärder görs för att öka service, insamling och återvinning av avfall. Kommunen har bytt entreprenör för avfallshämtning på fastlandet. Entreprenören har nya sopbilar med två fack och de körs på fossilfritt drivmedel. 83 kilo förpackningar per invånare lämnades till förpackningsinsamlingen, vilket ska jämföras med rikssnittet på 62 kilo. Kampanjen Håll Sverige Rent fortsätter att engagera och under året deltog nära 5 000 barn i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning.

Under året har arbetet med att möjliggöra båtpendling mellan Ålstäket i Värmdö och Strömkajen i Stockholm fortsatt och enligt tidplanen ska bryggan vid Ålstäket stå klar för trafikstart 2022. Kommunens fastigheter har snart helt fossilfri uppvärmning. Energi- och klimatrådgivningen har tagit en mer aktiv och uppsökande roll för att nå medborgare och näringsliv.

Ett bokslut ger en samlad bild

Miljöbokslutet är strukturerad utifrån de prioriterade målen ” En god bebyggd miljö med begränsad klimatpåverkan” och ”Ett håll bart resursutnyttjande där växt- och djurlivet på land och i vatten är i balans”. Där ingår kommunens sex lokala miljömål.

- Det är roligt att det jobbas på inom så många delar av kommunens verksamheter. Det görs mycket, även om det finns mycket kvar att göra. Vi har många aktiviteter som vi påbörjat och som förhoppningsvis kommer kunna rapportera nästa år. Vi har en ny miljö- och klimatplan, vi jobbar med en ny avfallsplan och vi jobbar vidare med miljökrav i upphandlingar och insatser för näringslivet, säger Christina Wikberger, miljöstrateg i Värmdö.

De aktiviteter som genomförts under 2019 leder i stort sett i positiv riktning för att nå miljömålen. Åtgärderna för klimat bedöms däremot inte vara tillräckliga för att målen ska nås till år 2030, främst på grund av att transporter utgör en såpass stor del av utsläppen i Värmdö.

Ska bli mer lättillgängligt

I miljöbokslutet kan medborgare, företag, föreningsliv, besökare, anställda och beslutsfattare få en samlad bild av hur kommunens miljöarbete fortskrider. Miljöbokslutet och kommunens ambitioner med miljö- och klimatarbetet ska bli mer lättillgängligt och kommunikativt för politiker, medarbetare, medborgare och näringsliv. Ambitionen är att producera populärversioner av miljöbokslut och miljö- och klimatplanen och att utveckla kommunikationen på hemsidan.