Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

14 september 2017

Integration och miljö prioriteras i budget 2018

Solnedgång över segelbåtshamn

I kommunstyrelsens förslag till rambudget för 2018 prioriteras arbetet med integration av nyanlända och den omfattande pågående kommunala VA-utbyggnaden. En placering av ett centralt parkeringshus ska utredas och nya förskolor ska byggas.

I budgetförslaget för 2018 syns flera prioriteringar gällande miljöarbetet. VA-utbyggnaden är fortsatt starkt prioriterad och under perioden 2018-20 planeras investeringar för nära 490 miljoner. VA-taxan hålls oförändrad för tredje året i följd medan taxorna för renhållning och slam höjs med 9 respektive 10 %.

En strategi för ett kommunövergripande miljö-, klimat- och energiarbete ska tas fram baserat på kommunens klimat- och miljömål. Kretsloppscentralen Kil innebär en investering på totalt 100 mnkr, varav merparten infaller åren 2018-2020. Projektet är ett samarbete med Nacka kommun och området ligger på gränsen mellan kommunerna.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter och under 2018-2020 avsätts 30 miljoner till arbetet.

Ökat behov av verksamhetslokaler

En stigande befolkning ger ett ökat behov av verksamhetslokaler, såsom skolor, samt renovering av fastigheter från 60- och 70-talen. Under 2018 investeras 40 miljoner för en ny förskola i Charlottendal. Ytterligare en förskola kommer att byggas under 2018-20. Under 2020 avsätts ett investeringsutrymme på 320 miljoner för investering av skola i Gustavsberg.

Bland lokalinvesteringarna som rör vård och omsorg finns bland annat ett uppförande 2018-2019 av trygghetsboende på Djurö på 100 mnkr under 2018-19 samt utökade platser i särskilt boende på Djurö på 40 mnkr. Vidare planeras för ett särskilt boende vid Pilhamn.

Hälsa och integration

Satsningen på nya konstgräsplaner följs nu av en upprustning av befintliga, båda konstgräsplanerna på Värmdövallen kommer att rustas upp och under 2020 kommer grusplanen vid idrottsplatsen att göras om till en konstgräsplan.

Arbetet med integration av nyanlända kommer att utvecklas ytterligare genom att ett tvärsektoriellt arbete med integrationen av nyanlända implementeras i organisationen.

En miljon avsätts till ett fortsatt alkohol- och drogförebyggande arbete för barn och ungdomar.

Läs budgetförslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i sin helhet på Insyn.

Den 4 oktober kommer Värmdös politiker att diskutera och besluta kring budgetförslaget på budgetfullmäktige, välkommen att ta del på plats eller på direktsänd länk via vår hemsida.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar