Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Om våra modulboenden

Värmdö kommun har modulboenden för nyanlända på flera platser i kommunen, bland annat i Mölnvik och Hemmesta. Hur funkar det egentligen rent praktiskt med modulboenden och vad innebär bosättningslagen?

Från och med den 1 mars 2016 är kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt en lag som heter bosättningslagen. Lagen innebär att kommunen tar emot nyanlända på anvisning från Migrationsverket och bosätter dem under 2 år.

Mögelangrepp modulboenden

Under december upptäcktes ett mögelangrepp i en av våra modulbostäder och i januari upptäcktes ytterligare ett i grannbostaden. Kommunen hyr bostäderna av fastighetsägaren Cramo*. Den ena bostaden är sanerad och mögelfri och den andra bostaden saneras inom kort. De boende har evakuerats till angränsande bostad.

Mögel trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta bostäder med dålig luftventilation eller bristfälligt fuktskydd. I det här fallet handlar det om att ventilationen täppts till för att minska ett drag. Den insats som görs är att ventilationen återställs och utrymmet saneras.

Dialog för ökad trygghet

Parallellt pågår en aktiv dialog med de boende för att öka deras medvetenhet om behovet av ventilation i det klimat som vi har. De boende får regelbunden information samt stöd och besök av volontärer och vaktmästare. Syftet är att minska risken för handhavandeproblem i bostäderna och öka tryggheten för de boende.

Brist på bostäder påverkar

Genom bosättningslagen är vi som kommun skyldiga att ta emot nyanlända och säkerställa en bostad.

Under 2018 kommer Värmdö kommun att ta emot 160 nyanlända. Vårt ansvar är bland annat att ordna en bostad samt att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Under 2016 tog Värmdö kommun emot 154 nyanlända och under 2017 var motsvarande siffra 142.

En av utmaningarna i Värmdö har varit bristen på bostäder, både kommunala och privata, samt tillgång till kommunal mark för att bygga tillfälliga lösningar. Förvaltningsorganisationen har arbetat intensivt och flexibelt med kortsiktiga lösningar för att hitta boenden för de nyanlända, och successivt hittat lösningar utifrån de beställningar som gjorts från den styrande politiken.

Placering av tillfälliga bostäder

Bosättning av nyanlända sker i första hand via hyresrätter från Värmdö Bostäder samt andra hyresvärdar inom allmännyttan. Om den ordinarie bostadsmarknaden inte kan tillgodose behovet behöver vi bygga tillfälliga boenden. Vi arbetar kontinuerligt för att utreda och identifiera olika möjliga områden för placering av tillfälliga bostäder. De kriterier vi gör det ifrån baseras bland annat på integration, kollektivtrafik, miljöaspekter och områden som inte står i konflikt med andra exploateringsområden och projekt.

I de fall kommunen behöver bygga tillfälliga boenden så ansöker vi om bygglov - alla ansökningar om bygglov prövas mot plan- och bygglagen, och det gäller oavsett om den sökande är en privatperson eller kommunen. Beslut om bygglov fattas av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vi söker också lägenheter och villor/Attefallshus från privata bostadsbolag och fastighetsägare, samt kontakt med markägare för att om möjligt arrendera mark för tillfälliga bostäder.

Arbete för en god boendemiljö

Miljöenheten har det övergripande tillsynsansvaret för samtliga boenden kommunen har. Vi arbetar aktivt för att förbättra och optimera vårt tillsynsarbete, bland annat genom att se över rutiner så att tillsynen av boendena sker samtidigt. Tillsynsarbetet sker löpande och är en del i kommunens ordinarie arbete.

Samarbeten i Värmdö

Värmdö kommun samarbetar med olika ideella verksamheter för att underlätta för de nyanlända att komma in i samhället och förbättra deras möjligheter att få arbete. Bland kommunens samarbetspartners finns Välkommen till Värmdö, Kompis Sverige, Svenska kyrkan, Inlöparna och andra organisationer och föreningar i kommunen.

Grunden i vårt arbete är att Värmdö är en kommun för alla, med lika rättigheter för alla invånare oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Målet är att de nyanlända som kommer till Värmdö ska få en god integration, och att de snabbt ska kunna etablera sig - både i samhället och på arbetsmarknaden.

*Rättelse: Cramo är fastighetsägaren, inte Ramirent som vi tidigare uppgav

Läs mer

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information

Länkar