Projektbidrag för hållbar dricksvatten­försörjning

Publicerad

Hav, havs- och vattenmyndigheten, har fördelat 45 miljoner kronor till länsstyrelserna för att säkra bättre vattenhushållning samt bättre tillgång till dricksvatten. Av dessa har Stockholms län fått drygt 4,7 miljoner kronor att fördela.

Hållbar försörjning från enskilda brunnar

Bygg- och miljöavdelningen har fått bidrag till två projekt som syftar till att utreda grundvattenresurserna i Värmdö kommun som ett led i arbetet med att säkra en hållbar dricksvattenförsörjning från enskilda brunnar.

Vi måste säkerställa att vi minskar risken för påverkan på enskilda dricksvattentäkter samtidigt som vi ökar förutsättningarna för en fortsatt hållbar bebyggelseutveckling, säger Lars- Erik Alversjö (M), ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Målsättningen är att ta fram en ny grundvattenutredning som redovisar grundvattentillgångarna utifrån dagens förutsättningar men som också tar hänsyn till påverkan av eventuella framtida klimatförändringar.

Ökad grundvattenvolym

Vatten- och avloppsenhetens projekt syftar till att se över möjligheterna att öka grundvattenvolymerna på Ingarö vattentäkt genom att tillföra sjövatten. Undersökningarna görs för att kartlägga möjligheterna att bibehålla och i bästa fall öka på grundvattennivåerna som kan komma att påverkas på grund av klimatförändringar och torrår.

Ingarötäkten försörjer ca 35% av Värmdö kommuns vatten- och avloppskunder och är ett vattenskyddsområde. Vårt ansvar är inte bara att skydda vattnets kvalitet utan även dess kvantitet, säger Filip Joelsson (Mp), tekniska nämndens ordförande.

Sammanlagt nio projekt som avser säkerhetshöjande åtgärder, framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag samt andra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten har beviljats bidrag i Stockholms län.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för att lösa miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.