Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Renodlat ledarskap inom vård- och omsorg

Hand hålls

Med anledning av de brister som uppmärksammats inom Gustavsgården så har flera förändringar genomförts inom verksamheten.

I en tid med stora utmaningar behövs bättre förutsättningar för ett närvarande och stödjande ledarskap på alla nivåer. Därför görs nu ytterligare förändringar inom tjänstemannaledningen. Det pågår ett intensivt arbete inom Social- och omsorgskontoret. Det är ett stort kontor med komplexa frågor och ansvar för vård och social omsorg. De pågående utmaningarna behöver kraftfulla åtgärder och ett närvarande ledarskap. Därför omfördelas ledningsresurser som rör verksamheter inom socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden. Kontorschef för social- och omsorgskontoret, Anne Lundkvist, kommer framöver att fokusera på uppdraget från vård- och omsorgsnämnden. De verksamheter som faller inom socialnämndens område kommer att ledas av Anna-Stina Fors Sjödin, chef för vuxenutbildnings- och arbetslivskontoret. Omfördelningen av ledningsresurser syftar till att säkerställa kvalitet och trygghet inom samtliga berörda verksamheter.

Vi har påbörjat ett stort förändringsarbete. Genom att göra den här omfördelningen av ledningsresurser så vill jag skapa ännu bättre förutsättningar att genomföra dem. Ledningen har mitt förtroende och jag tror att det delade ledarskapet kommer att möjliggöra en snabbare och mer verkningsfull förändringstakt samt en tryggare verksamhet, både gällande leveranskvalitet och arbetsmiljö, säger Fredrik Nornvall, tillförordnad kommundirektör.

Handlingsplan för budgetunderskott

Utöver utmaningarna inom delar av äldreomsorgen finns ett omfattande åtgärdsprogram för att hantera det stora budgetunderskottet inom socialnämndens ansvarsområde. För att hålla den förändringstakt som behövs inom äldreomsorgen behöver kontorschefen för social- och omsorgskontoret snabbt få bättre förutsättningar att driva och följa upp de åtgärder med den kraft som behövs. Genom en resursomfördelning av verksamhetsansvaret kan kontorschefen för vuxenutbildning och arbetsliv säkerställa kontinuiteten för det åtgärdsprogram som tagits fram för socialnämndens budgetunderskott.

Översyn av organisationsstruktur

Förändringen gäller från 1 juni till den 31 december 2019. Kontorscheferna för de berörda kontoren kommer tillsammans att se över hur gemensamma ledningsfunktioner bäst ska ledas och arbeta för att säkerställa stöd till de berörda verksamheterna. Under perioden kommer också en översyn av berörda nämnders kontorsstruktur att göras. På så sätt säkerställs att verksamheterna inom vård och omsorg, socialtjänst, bosättning, vuxenutbildning och arbetsmarknad är utformade för att kunna möta demografiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar samt säkerställa effektiva processer och ansvar.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar