Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Samrådsmöte för Trafikverkets projekt om Grisslingerakan

Trafikverket planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Nu vill Trafikverket veta vad du tycker och bjuder in till samrådsmöte.

Onsdagen 20 juni kl 17:30-19:30 i Värmdösalen, Skogsbovägen 9-11.

Handlingarna inför mötet hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du också lämna dina synpunkter. Du kan även lämna synpunkter på mötet eller skriftligt via post. Trafikverket vill gärna ha dina synpunkter senast 22 augusti 2018.

Varför behöver sträckan byggas ut?

Många upplever i dag sträckan mellan Mölnvik och Ålstäket som otrygg och rörig. Det beror delvis på lösningen med de tre körfälten, där mittkörfältet används omväxlande i östlig och västlig riktning, men även på att det finns ett större antal tomtanslutningar mot vägen och flera övergångsställen. Detta vill Trafikverket åtgärda.

Värmdö kommun arbetar med nya detaljplaner för bostadsområdena längs väg 222, mellan cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket. Befolkningen i kommunen väntas öka vilket kommer att öka trycket på väg 222, både från boende i området och från genomfartstrafik från områden längre ut, som till exempel Hemmesta och Stavsnäs.

Vad tittar Trafikverket på?

  • Bredda till två körfält i vardera riktningen på hela sträckan mellan Mölnvik–Ålstäket
  • Bygga Korpholmsvägen och Älgstigen till en fyrvägskorsning som föreslås bli signalreglerad.
  • Se över korsningspunkterna vid Mölnvik, Mörtnäs, Svanstensrondellen och Ålstäket för att förbättra kapaciteten.
  • Bygga en ny bredare gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 222
  • Bygga gång- och cykeltunnlar i anslutning till busshållplatserna Älgstigen och Ålstäket.
  • Förbättra bullersituationen för närboende.


Möjligheterna att stänga direktutfarter till väg 222 och samla dessa till lokalgator.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument