Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 april 2019

Slusseninvestering ger minusresultat för Värmdö

Medfinansieringen i bussterminalen vid Slussen som gjordes 2014 påverkar Värmdös ekonomiska resultat negativt i år. Resultatet uppgår till minus 4,4 mnkr.

Resultatet är 27,1 mnkr lägre än budgeterat. Men bortsett från de jämförelsestörande kostnaderna uppnår kommunen det finansiella resultatmålet. Avvikelsen beror till största delen av kostnader för medfinansiering av bussterminalen vid Slussen.

Kostnaden för bussterminalen i Slussen är en konsekvens av att den inte bokfördes 2014 när beslutet togs, en lärdom om hur viktigt det är att ta ansvar i nuet och inte föra det vidare till framtiden.

Säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet medför att Värmdö inte når det lagkrav på balanskrav, där intäkter måste överstiga kostnader. Kommunen åberopar dock synnerliga skäl med anledning av den stora posten för medfinansiering av en ny bussterminal vid Slussen.

Plus och minus i nämnderna

Prognoser och budgetunderlag för 2019 och framåt visar på fortsatta kärva ekonomiska förutsättningar, inte bara för Värmdö utan för kommunsektorn som helhet. En ny ekonomimodell ska implementeras och en ny målstruktur har tagits fram. Den nya målstrukturen förväntas ge politiken bättre beslutsunderlag och analyser och därmed i förlängningen större genomslagskraft i politiska beslut.

Nämndernas arbete har förbättrats men inte i en tillräcklig omfattning. Trots att nämnderna tillsammans redovisar ett budgetöverskott och ett betydligt högre plusresultat jämfört med förra året så behöver flera enskilda nämnder komma vidare i arbetet för att komma tillrätta med sina avvikelser.

Det säger Deshira Flankör. Socialnämndens underskott för 2018 uppgår till närmare 25 mnkr. Arbetet med åtgärdsplaner är påbörjat. Även om vård- och omsorgsnämnden har ett positivt resultat så är ekonomin i obalans. Myndigheten har ett överskott motsvarande närmare 22 mnkr, främst på grund av lägre volymökningar än planerat, medan det på utförarsidan finns ett underskott på motsvarande nivå. Verksamheten i egen regi har högre intäkter än planerat, men också mycket högre personalkostnader. Även utbildningsnämnden visar ett överskott, 4 mnkr.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument